dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 229/2006 SbNU, sv.43, K právu na ochranu soukromého života

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 229

I. ÚS 321/06

K právu na ochranu soukromého života

Právo na ochranu soukromého života je nezadatelným lidským právem, které bezpochyby zahrnuje, mimo jiné, právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popřípadě v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným. K omezení takového práva lze nicméně přikročit za účelem ochrany základních práv jiných osob, anebo za účelem ochrany veřejného zájmu, který je v podobě principu či hodnoty obsažen v ústavním pořádku. Přitom je třeba dbát, aby bylo dosaženo co nejširšího uplatnění obou chráněných hodnot.

Ve vztahu k mlčenlivosti založené § 55 odst. 2 písm. d) zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je nutné informace pro trestní řízení vyžadovat postupem podle § 8 odst.5 trestního řádu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera - ze dne 18. prosince 2006 sp. zn. I. ÚS 321/06 ve věci ústavní stížnosti L. Č., Mgr. L. F. a Mgr. H. K. proti předchozímu souhlasu Okresního soudu ve Znojmě ze dne 5. 4. 2006 č. j. Nt 584/2006-2 a proti opatření Policie České republiky, Okresního ředitelství ve Znojmě, ze dne 10. 4. 2006 sp. zn. ČTS: ORZN-120/KPV-OOK-2006, jimiž došlo ke zproštění povinnosti zdravotnických pracovníků zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se stěžovatelů aplikací § 8 odst. 5 trestního řádu.

Výrok

I. Řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. H. K. se zastavuje.

II. Ve věci zbývajících stěžovatelů se ústavní stížnost zamítá.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 5. 2006, stěžovatelé napadli předchozí souhlas Okresního soudu ve Znojmě (dále jen „okresní soud“) ze dne 5. 4. 2006 č. j. Nt 584/2006-2 (dále jen „předchozí souhlas okresního soudu“), kterým podle § 8 odst. 5 trestního řádu zprostil zdravotnické pracovníky povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se jejich zdravotního stavu. Rovněž napadli opatření Policie České republiky, Okresního ředitelství ve Znojmě, (dále jen „policie“) ze dne 10. 4. 2006 sp. zn. ČTS: ORZN-120/KPV-OOK-2006 (dále jen „opatření policie“), jímž byl podle § 105 odst. 1 trestního řádu ke znaleckému zkoumání v trestním řízení přibrán soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví úrazová chirurgie.

2. Stěžovatelé uvádějí, že policie vede trestní řízení proti K. P. pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona, ke kterému mělo dojít při dopravní nehodě. Této dopravní nehody se stěžovatelé zúčastnili jako spolucestující K. P. a utrpěli přitom zranění. Následně policii výslovně odepřeli souhlas s tím, aby jí lékaři poskytovali údaje o jejich zdravotním stavu. Okresní státní zastupitelství ve Znojmě proto podalo k okresnímu soudu návrh na postup podle § 8 odst. 5 trestního řádu, čemuž soud vyhověl.

3. Stěžovatelé především poukazují na to, že se nepřipojili jako poškození k trestnímu řízení, nepožadují v něm náhradu škody a výslovně odmítli dát ve smyslu § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o

Nahrávám...
Nahrávám...