dnes je 2.3.2024

Input:

Nález 208/2005 SbNU, sv. 39, K rozhodování odvolacího soudu na základě neúplného soudního spisu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 208

IV. ÚS 445/04

K rozhodování odvolacího soudu na základě neúplného soudního spisu

Pokud odvolací soud rozhodl o odvolání v rozporu se skutečným stavem věci z důvodu předložení neúplného soudního spisu, resp. odvolací soud neměl při rozhodování k dispozici úplný spis tak, aby mohl spravedlivě rozhodnout na základě jeho obsahu, došlo pochybením soudu prvního stupně v řízení postupem porušujícím čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod k zásahu do základního práva účastníka řízení na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) a Miloslava Výborného - ze dne 9. listopadu 2005 sp. zn. IV. ÚS 445/04 ve věci ústavní stížnosti Ing. S. Ch. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2004 č. j. 51 Co 430/2004-58, kterým bylo odmítnuto stěžovatelovo odvolání.

Výrok

I. Nerespektováním čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod porušil Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 27. 10. 2004 č. j. 51 Co 430/2004-58 základní právo stěžovatele na spravedlivé soudní řízení garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Proto se toto usnesení ruší.

III. Návrh stěžovatele na náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem se zamítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností zaslanou Ústavnímu soudu ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného usnesení, neboť má za to, že výše citovaným usnesením bylo porušeno jeho základní právo garantované čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Výše citovaným usnesením bylo odmítnuto odvolání stěžovatele proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 19. 5. 2004 č. j. 13 C 183/2003-49 a 10 C 10/2003-49, kterým byla zamítnuta žaloba pro zmatečnost podaná proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 22. 3. 2002 sp. zn. 26 C 411/96 a žaloba na povolení obnovy řízení ve věci vedené pod sp. zn. 26 C 411/96 a dále byla stěžovateli uložena povinnost uhradit žalobci náklady řízení ve výši 10 925 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce JUDr. J. O.

V ústavní stížnosti stěžovatel především namítá, že odvolací soud nezohlednil jeho podání, tj. zdůvodnění odvolání a doplnění odvolacího návrhu, a tím bylo zabráněno spravedlivému soudnímu řízení. Dále dodává, že nevyčkáním soudu na přidělení právního zástupce Českou advokátní komorou bylo stěžovateli zasaženo do jeho základního práva chráněného ustanovením čl. 37 odst. 2 Listiny. Stěžovatel je toho názoru, že obecný soud porušil i ustanovení čl. 37 odst. 3 Listiny, když při rozhodování, ke kterému došlo pravděpodobně až po datu, kdy podání právního zástupce stěžovatele již bylo doručeno Městskému soudu v Praze, nezohlednil soud toto podání. Stěžovatel argumentuje tím, že dne 23. 11. 2004 (téměř měsíc poté co měl odvolací soud rozhodnout), kdy se jeho právní zástupce telefonicky

Nahrávám...
Nahrávám...