dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 199/2005 SbNU, sv. 39, K rozhodování o povinnosti nahradit státu náklady řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 199

IV. ÚS 221/04

K rozhodování o povinnosti nahradit státu náklady řízení

Rozhodnutí, kterým se stěžovateli přikazuje uhradit náklady státu, jejichž vynaložení svým jednáním nevyvolal, přičemž navíc stěžovatel měl v řízení plný úspěch, se jeví jako neústavní zásah do základního práva stěžovatele na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a zároveň i jako neústavní zásah do vlastnického práva stěžovatele (čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Je vyloučeno, aby soud zavázal zcela úspěšného účastníka sporu zaplatit státu, byť i jen zčásti, náklady řízení státem vynaložené. Pakliže měl odvolací soud za to, že by nebylo spravedlivé zavázat podlehnuvšího žalobce k úplné náhradě státem zálohovaných nákladů řízení, nic mu nebránilo, aby státu tyto náklady nepřiznal při aplikaci § 150 občanského soudního řádu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Jana Musila a Miloslava Výborného - ze dne 13. října 2005 sp. zn. IV. ÚS 221/04 ve věci ústavní stížnosti MUDr. K. V. proti výrokům č. II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2004 č. j. 16 Co 56,57/2004-225, jimiž bylo rozhodnuto o povinnosti stěžovatele nahradit státu náklady řízení.

Výrok

I. Výrok č. II rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2004 č. j. 16 Co 56,57/2004-225 se ve vztahu k povinnosti stěžovatele nahradit státu náklady řízení ve výši 4 268,15 Kč zrušuje.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Stěžovatel se ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 7. 2004 a doplněnou podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 10. 2004 domáhal zrušení výroků II. a III. v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“) s tvrzením, že jimi byla porušena jeho základní práva.

Ústavní soud ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 10 (dále též „obvodní soud“) sp. zn. 15 C 142/98 zjistil, že dne 14. 4. 1998 podal Ing. R. P. u tohoto soudu žalobu, v níž požadoval po stěžovateli zaplacení částky 129 528 Kč s příslušenstvím. Obvodní soud pro Prahu 10 jako soud prvního stupně nejprve žalobu postupně rozsudkem třikrát zamítl s odůvodněním, že není opodstatněná. K odvolání žalobce byly vždy tyto rozsudky Městským soudem v Praze zrušeny, věc byla soudu prvního stupně vrácena k dalšímu řízení a pro toto řízení byl vysloven závazný právní názor. Čtvrtým rozsudkem ze dne 9. 6. 2003 č. j. 15 C 142/98-185 soud prvního stupně žalobě částečně vyhověl a žalobci přiznal náklady řízení. Tento rozsudek napadl pro změnu odvoláním žalovaný (stěžovatel), a to do výroku vyhovujícího žalobě i výroků nákladových.

Následně Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 27. 4. 2004 č. j. 16 Co 56,57/2004-225 rozsudek soudu prvního stupně změnil výrokem č. I. v napadeném vyhovujícím výroku tak, že žalobu zamítl. Ve výroku č. II. změnil výrok napadeného rozsudku o nákladech řízení tak, že každý z účastníků je povinen nahradit státu náklady řízení ve výši 4 268,15 Kč, a ve výroku č. III. stěžovateli nepřiznal náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Uvedený

Nahrávám...
Nahrávám...