dnes je 2.3.2024

Input:

Nález 198/2005 SbNU, sv. 39, K tzv. nepředvídatelnému soudnímu rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 198

II. ÚS 322/03

K tzv. nepředvídatelnému soudnímu rozhodnutí

Odvolací soud porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces, neboť vydal rozhodnutí, jež nebylo možno na základě skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně předvídat. Odepřel tak stěžovateli možnost právně a skutkově argumentovat ve vztahu k otázce, která se s ohledem na právní názor odvolacího soudu jevila jako významná pro jeho rozhodnutí, čímž mu znemožnil reálně a efektivně hájit před soudem svá práva.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Jiřího Muchy a Miloslava Výborného - ze dne 12. října 2005 sp. zn. II. ÚS 322/03 ve věci ústavní stížnosti T. H. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2003 č. j. 19 Co 69/2003-82, jímž bylo změněno rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 10. 2002 č. j. 15 C 184/2000-73 ve výrocích o nákladech řízení.

Výrok

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2003 č. j. 19 Co 69/2003-82 se v části, v níž se stěžovateli nepřiznává náhrada nákladů řízení ve výši 500 Kč, a v části, v níž se stěžovateli ukládá povinnost zaplatit České republice částku 7 736,50 Kč, zrušuje.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavnímu soudu byl dne 12. 6. 2003 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), jímž bylo změněno rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 10. 2002 č. j. 15 C 184/200073, a to ve výrocích o nákladech řízení.

Stěžovatel se domníval, že rozhodnutím Městského soudu v Praze bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu a spravedlivý proces [čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen„Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“)].

V průběhu řízení před Ústavním soudem došlo ke změně v osobě soudce zpravodaje tak, že v souladu s § 8 odst. 8 rozvrhu práce Ústavního soudu byla s účinností od 22. 6. 2004 tato ústavní stížnost přidělena soudkyni Michaele Židlické. Dle § 8b téhož předpisu se ústavní stížnost projedná v senátu, v němž zasedá soudce zpravodaj, přičemž spisová značka věci zůstává nezměněna. Z tohoto důvodu ve věci rozhodoval čtvrtý senát Ústavního soudu.

Ústavní soud konstatuje, že stížnost byla podána včas a splňuje veškeré formální i obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu; bylo tedy možné přistoupit k jejímu věcnému přezkumu. Za tímto účelem si Ústavní soud vyžádal spis Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 15 C 184/2000, z něhož vyplynulo následující.

Dne 23. 8. 2000 bylo u Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále též „obvodní soud“) k návrhu stěžovatele zahájeno řízení o popření otcovství k nezletilé H. A. H., narozené dne 28. 5. 2000. Rozsudkem obvodního soudu ze dne 17. 10. 2002 č. j. 15 C 184/2000-73 bylo určeno, že stěžovatel není otcem dítěte. Tímto rozsudkem byla zároveň uložena žalované H. N. T., matce nezletilé

Nahrávám...
Nahrávám...