dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 183/2006 SbNU, sv. 43, K návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 183

Pl. ÚS 24/06

K návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného

Vydala-li obec vyhlášku o místním poplatku ze vstupného, nelze její postup považovat za jednání ultra vires, neboť obec v daném případě byla zákonem zmocněna upravit danou věcnou oblast obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti [§ 35 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) tohoto zákona].

Úkolem obecního zastupitelstva dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je, aby sazby poplatků konkrétně stanovilo v obecně závazné vyhlášce. Pod výrazem „obec“ užitým ve větě druhé daného ustanovení je tak třeba rozumět obecní zastupitelstvo, ne tedy obecní (městský) úřad.

Ústavní soud usuzuje, že pokud město Ostrov pod předmětný pojem „obec“ podřadilo ve vyhlášce správce poplatku (obecní úřad), dostalo se do rozporu s ustanovením § 6 odst. 3 věty druhé ve spojení s ustanovením § 14 a 15 zákona o místních poplatcích.

Ústavní soud tak přisvědčil tvrzení navrhovatele - byť na základě jiné argumentace než navrhovatelem uplatňované - že nelze stanovit paušální částku poplatku ad hoc a že obce mají sazbu paušálu v obecně závazné vyhlášce konkrétně vymezit s tím, že na „dohodě“ s poplatníkem bude toliko otázka, zda se v jeho případě aplikuje poplatek stanovený procentní sazbou nebo paušálně. Tím, že napadené ustanovení vyhlášky výše uvedené interpretační závěry nerespektovalo - a svěřilo až správci poplatku právo stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem paušální částkou - je nutno je shledávat i v tomto směru jako rozporné s ustanovením § 6 odst. 3 věty druhé ve spojení s ustanovením § 14 zákona o místních poplatcích.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 10.října 2006 sp. zn. Pl. ÚS 24/06 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr.Františka Bublana na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného (nález byl vyhlášen pod č. 519/2006 Sb.).

Výrok

Článek 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

1. Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 10. 4. 2006, splňujícím obsahové i formální náležitosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se ministr vnitra (dále též jen „navrhovatel“) domáhá zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrov č.2/2004 o místním poplatku ze vstupného (dále též jen „napadené ustanovení vyhlášky“), neboť Ministerstvo vnitra při výkonu dozoru nad zákonností právních předpisů obecních samospráv dospělo k názoru, že je v rozporu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních

Nahrávám...
Nahrávám...