dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 178/2006 SbNU, sv.43, K právu úpadce zúčastnit se přezkumného jednání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 178

I. ÚS 72/06

K právu úpadce zúčastnit se přezkumného jednání

Ústavní soud má za to, že účast úpadce, kterým je fyzická osoba, je na přezkumném jednání významná z hlediska úkonů, které úpadce může na tomto jednání realizovat s důsledky vyplývajícími z ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Pokud soud i přes řádnou omluvu stěžovatele, který soudu sdělil, že trvá na své osobní účasti na jednání, neumožnil stěžovateli účast na přezkumném jednání tím, že k žádosti stěžovatele přezkumné jednání neodročil, porušil ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť takovým postupem bylo zabráněno stěžovateli, aby jeho věc byla projednána stanoveným postupem u nezávislého a nestranného soudu, současně bylo porušeno právo stěžovatele, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům, zakotvené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 4. října 2006 sp. zn. I. ÚS 72/06 ve věci ústavní stížnosti I. T. proti procesnímu postupu Městského soudu v Praze v konkursním řízení vedeném pod sp. zn. 59 K 38/2005, v jehož důsledku nebylo umožněno stěžovateli jakožto úpadci účastnit se přezkumného jednání.

Výrok

I. Městský soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 59 K 38/2005 porušil ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv asvobod, tj. zabránil stěžovateli, aby jeho věc byla projednána stanoveným postupem u nezávislého a nestranného soudu veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.

II. Ústavní soud zakazuje Městskému soudu v Praze pokračovat vporušování uvedených ústavně zaručených práv stěžovatele a přikazuje mu obnovit stav před porušením ústavně zaručených práv stěžovatele, a to opětovným nařízením přezkumného jednání, ke kterému došlo 12. 12. 2005.

Odůvodnění

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 14. 2. 2006, která po formální stránce splňuje náležitosti požadované zákonem č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), stěžovatel brojí proti procesnímu postupu Městského soudu v Praze v konkursním řízení vedeném pod sp.zn. 59 K 38/2005, když mu tímto postupem bylo podle jeho tvrzení odepřeno právo účasti na prvním přezkumném jednání konaném dle §21 a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání“).

Stěžovatel uvádí, že podal na svou osobu u Městského soudu v Praze návrh na prohlášení konkursu, konkurs byl prohlášen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2005 č. j. 59 K 38/2005-39. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2005 č. j. 59 K 38/2005-57 bylo svoláno na den 12. 12. 2005 v 10.15 hod. přezkumné jednání konkursních věřitelů. Stěžovatel se nemohl tohoto přezkumného jednání s

Nahrávám...
Nahrávám...