dnes je 5.12.2023

Input:

Nález 168/2005 SbNU, sv. 38, K výkladu protiprávního zvýhodnění podle § 4 odst. 2 zákona o mimosoudních rehabilitacích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 168

II. ÚS 248/04

K výkladu protiprávního zvýhodnění podle § 4 odst. 2 zákona o mimosoudních rehabilitacích

Při posuzování protiprávního zvýhodnění ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, nelze směrnici Ministerstva financí pro prodej rodinných domků z národního majetku občanům publikovanou v č. 5/1964 Věstníku Ministerstva financí interpretovat jinak než s ohledem na ustanovení čl. 20 odst. 1 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a nikoliv s přihlédnutím k čl. 4 téže Ústavy, podle něhož Komunistická strana Československa byla prohlášena za vedoucí sílu ve společnosti i ve státě.

Je zásahem do ústavně chráněného práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, jestliže obecný soud poskytne ochranu odlišnému zacházení státu s různými občany, resp. zvýhodnění jednotlivce, ke kterému docházelo v souvislosti s jeho angažovaností uvnitř a ve prospěch totalitní komunistické strany, jež nesměřovala a nesměřuje k prosazování demokratických hodnot [nález sp. zn. Pl. ÚS 19/93 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 1, nález č. 1; vyhlášen pod č. 14/1994 Sb.)]

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 31. srpna 2005 sp. zn. II. ÚS 248/04, ve věci ústavní stížnosti Ing. arch. J. K. a L.K. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. února 2004 č. j. 28 Cdo 2097/2003-306, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2003 č. j. 56 Co 488/2002-279 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. května 2002 č. j. 28 C 212/95-254, jimiž byla mimo jiné zamítnuta žaloba stěžovatelů na vydání nemovitostí podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok

I. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 2. 2004 č. j. 28 Cdo 2097/2003-306, rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2003 č. j. 56 Co 488/2002-279 ve výroku sub I. a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2002 č. j. 28 C 212/95-254 v části, jíž byla zamítnuta žaloba o uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání domu č.p. 1147/11 na K. ulici v O.-S. O., zapsaného u Katastrálního úřadu v Ostravě na LV č. 2145 pro katastrální území a obec S. O. se zrušují.

II. Ve zbývající části se návrh odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 15. 4. 2004 se stěžovatelé domáhají zrušení shora označených rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě (dále též „okresní soud“), Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“) a Nejvyššího soudu, a to s odkazem na údajné porušení svých práv na spravedlivý proces, garantovaných čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 28 C 212/95, z něhož zjistil následující:

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2002 č. j. 28 C 212/95-254, byl zamítnut návrh stěžovatelů, kterým se domáhali, aby soud uložil žalovaným a) Ing. B. V. a b) Ing. M. V. povinnost ve stanovené lhůtě

Nahrávám...
Nahrávám...