dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 111/2005 SbNU, sv.37, K návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 111

Pl. ÚS 35/04

K návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře

Pokud jde o právní předpisy vydávané orgány územní samosprávy(obcemi a kraji), je třeba rozlišovat, zda jde o výkon státní správy nebo zda je právní předpis projevem ústavního práva na územní samosprávu. Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) v čl. 105 umožňuje, aby zákon svěřil orgánům územní samosprávy i výkon státní správy; tu pak obec vykonává v tzv. přenesené působnosti. Pravomoc obce vydávat právní předpisy ve sféře přenesené působnosti je založena čl. 79 odst. 3 Ústavy. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tak obec činí ve formě nařízení obce. Podle § 61 odst. 2 písm. a) zákona o obcích se přitom obec řídí zákony a jinými právními předpisy, z čehož vyplývá, že nařízení obce musí být se zákony a jinými právními předpisy v souladu. Vedle toho pravomoc vydávat právní předpisy ve sféře působnosti samostatné ve formě obecně závazných vyhlášek je založena jiným ustanovením Ústavy, čl. 104 odst. 3 (srov. též nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/95, Sbírka nálezů a usnesení Ústavníhosoudu, svazek 4, nález č. 85, str. 301; vyhlášen pod č. 14/1996 Sb.). Podle § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí pouze zákonem, a nikoli již jinými právními předpisy. V oblasti samostatné působnosti se přitom uplatňuje tzv. výhrada zákona (čl. 104 odst. 1 Ústavy): samostatnou působnost obcí a krajů tak lze ústavně konformním způsobem regulovat právním předpisem, který má minimálně sílu zákona, nikoli normou nižší právní síly.

V případě přenesené působnosti se výhrada zákona neuplatní, takže zákon může svěřit danou problematiku právním předpisům nižší právní síly a může také upravit vzájemné vztahy mezi nimi. Jestliže zákon stanoví, že územní rozhodnutí, tedy i nařízení obce o stavební uzávěře, musí být v souladu s cíli, záměry a dokumentací územníhoplánování, pak tímto blanketním způsobem závazně vymezil jeho obsah. Pokud nařízení obce o stavební uzávěře není v souladu s cíli, záměry a dokumentací územního plánování, je v rozporu nejen s konkrétní obecně závaznou vyhláškou obce, ale i v rozporu se zákonem, který soulad s cíli, záměry a dokumentací územního plánování podle obecně závazné vyhlášky přikazuje.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická ze dne 31. května 2005 sp. zn. Pl. ÚS 35/04 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003 (nález byl vyhlášen pod č. 301/2005 Sb.).

Výrok

Nařízení obce Psáry ze dne 25. června 2003 o stavební uzávěře, vydané Zastupitelstvem obce Psáry na jednání Zastupitelstva obce Psáry dne 23. června 2003, se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace návrhu

Dne 13. července 2004 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra

Nahrávám...
Nahrávám...