dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 103/2001 SbNU, sv.23, K neplatnosti úkonu učiněného starostou obce bez rozhodnutí obecního zastupitelstva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 103

III.ÚS 721/2000

K neplatnosti úkonu učiněného starostou obce bez rozhodnutí obecního zastupitelstva

Starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat. Rozhodnutí obecního zastupitelstva podle § 36a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je třeba v daných souvislostech považovat za zákonem stanovenou podmínku právního úkonu (condicio legis). Jakkoli tedy obecné právní vědomí přisuzuje starostovi obce rozsáhlá oprávnění, opak byl a je skutečností. Starosta obce tedy nemohl platně učinit úkon závažným způsobem ohrožující majetek obce bez platného rozhodnutí obecního zastupitelstva, případně rady obce. Obce jsou veřejnoprávními korporacemi a pokud jednají ve věcech práva soukromého, nelze tvoření a projevy jejich vůle mechanicky posuzovat stejně, jako by šlo např. o obchodní společnosti. Vzhledem k tomu, že oprávnění obecního zastupitelstva podle § 36a zákona č. 367/1990 Sb. bylo zákonem taxativně vymezené a zároveň výhradní, nemohou být třetí osoby při právních úkonech dle uvedeného ustanovení na pochybách, že o takovém právním úkonu musí napřed kladně rozhodnout obecní zastupitelstvo. A protože již od dob starých Římanů platí, že „ignorantia iuris non excusat“, je v bytostném právním zájmu třetích osob, aby si ověřily, že při daném právním úkonu byla splněna jedna ze zákonem stanovených podmínek jeho vzniku.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 10. července 2001 sp. zn. III.ÚS 721/2000 ve věci ústavní stížnosti obce Březová proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 22. 6. 2000 sp. zn. 13 Co 1877/2000 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech z6.12. 1999 sp. zn. 16 C 39/99, jimiž byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit žalobci 200 000 Kč.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2000 č. j. 13 Co 1877/2000-71 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala dne 9. 12. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2000 č. j. 13 Co 1877/2000-71 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 12. 1999 č. j. 16 C 39/99-42 s tvrzením, že jimi byla porušena její základní práva daná především čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 16 C 39/99 a z něj zjistil, že dne 28. 12. 1998 podal žalobce M. K. žalobu na obec Březová (nyní navrhovatelka) o zaplacení částky 200 000 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že dne 3. 7. 1997 půjčil tehdejšímu starostovi navrhovatelky částku 200 000 Kč (dále jen „předmětná částka“), s dobou splatnosti do 30. 9. 1997. Předmětná částka nebyla vrácena, přičemž starosta obce Březová zemřel a navrhovatelka odmítla předmětnou částku vrátit. Okresní soud v Karlových Varech dne 2. 6. 1999 rozsudkem č. j. 16 C 39/99-20 žalobě vyhověl a stanovil obci Březová povinnost předmětnou

Nahrávám...
Nahrávám...