dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 10/1996 SbNU, sv.5, K postavení vlastníka věci při soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 10

IV. ÚS 194/95

K postavení vlastníka věci při soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb.

Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, sice ve svém ustanovení § 2 stanoví, že pravomocná odsuzující soudní rozhodnutí vyhlášená v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, týkající se skutků spáchaných po 5. květnu 1945 podle zákonů a jejich ustanovení tam vyjmenovaných, jakož i všechna další rozhodnutí v téže trestní věci na ně obsahově navazující, se zrušují k datu, kdy byla vydána, zároveň však již sám tento zákon ve svém ustanovení § 23 odst. 2 stanoví, že podmínky uplatňování nároků vyplývajících ze zrušených výroků o trestu propadnutí majetku nebo zabrání věci, jakož i způsoby náhrady a rozsah těchto nároků, upraví zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 15. února 1996 sp. zn. IV. ÚS 194/95 ve věci ústavní stížnosti J.H. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. 4. 1995 sp. zn. 8 Co 265/95 a rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci z 12. 9. 1994 sp. zn. 6 C 322/92 o povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudků Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 6 C 322/92 ze dne 12. 9. 1994 a Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 8 Co 265/95 ze dne 5. 4. 1995 s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho vlastnického práva, zaručovaného Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 6 C 322/92 ze dne 12. 9. 1994 byl zamítnut návrh stěžovatele směřující proti odpůrcům MUDr.J. J a H. J., aby jim byla stanovena povinnost - jako osobám povinným ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění - uzavřít se stěžovatelem dohodu o vydání parcely č. 1088/163 zast. plocha o výměře 258 m2 s domem č. p. 398, parcely č. 1088/83,zahrada o výměře 295 m2, parcely č. 1088/302 zast. plocha o výměře 37 m2 s garáží v k. ú. Č. V. na LV č. 93. Při svém rozhodnutí vycházel soud ze zjištění, že nemovitosti přešly v tzv. rozhodném období na stát na základě trestního rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 1 T 36/83 ze dne 28. 1. 1983, jímž byl stěžovatel odsouzen pro trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 2 trestního zákona, mimo jiné i k trestu propadnutí majetku, dále ze zjištění, že stěžovatel byl zcela rehabilitován dle zákona č. 119/1990 Sb., považoval tedy stěžovatele za oprávněnou osobu podle zákona č. 87/1991 Sb., vycházel však ze závěru, že v řízení nebylo prokázáno, že manželé J., kteří nemovitosti získali od státu kupní smlouvou ze dne 11. 11. 1983 za cenu 166. 076,25 Kčs, by je získali na základě protiprávního zvýhodnění, anebo v rozporu s tehdy platnými předpisy, jak to vyžaduje ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. V tomto směru vycházel soud I. stupně ze znaleckého posudku, z něhož zjistil, že kupní cena byla v době prodeje stanovena v

Nahrávám...
Nahrávám...