dnes je 30.9.2023

Input:

Zdanění dohod, pokud poplatník neučiní prohlášení k dani

4.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.4
Zdanění dohod, pokud poplatník neučiní prohlášení k dani

Ing. Ivan Macháček

Poplatník neučiní prohlášení k dani

Plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.

Z § 6 odst. 4 ZDP vyplývá, že příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně se zdaněním srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň), pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 ZDP anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 6 nebo 7 ZDP. Toto ustanovení se vztahuje na dva druhy příjmů poplatníka, který neučiní prohlášení k dani u zaměstnavatele:

a) příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

b) příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (v roce 2023 se jedná o částku 4 000 Kč, zatímco do 31. 12. 2022 šlo o částku 3 500 Kč).

Pro výpočet srážkové daně se zaokrouhluje základ daně dle § 36 odst. 3 ZDP na celé koruny dolů a rovněž daň zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Poplatník v těchto případech zdanění svých příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP nemusí tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Po skončení příslušného kalendářního roku má poplatník dvě možnosti, jak získat sraženou daň z dohod zpět:

a) poplatník bude postupovat podle § 36 odst. 6 ZDP a podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém uvede příjmy zdaněné srážkou daně jako příjem podle § 6 ZDP. V daňovém přiznání si pak uplatní veškeré nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP, slevy na dani podle § 35ba ZDP, případně daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. V tomto případě se daň sražená z těchto příjmů srážkou započte na jeho výslednou daň s tím, že přeplatek na dani mu správce daně vrátí. K daňovému přiznání doloží poplatník potvrzení od zaměstnavatele (plátce daně) ve smyslu § 38j odst. 3 ZDP;

b) poplatník bude postupovat podle § 38k odst. 7 ZDP a do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů a učiní prohlášení k dani, ve kterém prokáže rozhodné skutečnosti pro poskytnutí odpočtů od základu daně a slevy na dani podle § 35ba ZDP.

Zaměstnanec s uzavřenou dohodou a neučiněným prohlášením

Zaměstnanec kromě hlavního zaměstnání u zaměstnavatele, kde učinil prohlášení k dani, ještě uzavřel dohodu o pracovní činnosti u druhého zaměstnavatele na dobu dvou měsíců od března do dubna 2023. Za březen je mu zúčtována odměna ve výši 3 999 Kč a za duben ve výši 4 000 Kč.

U druhého zaměstnavatele nemohl zaměstnanec učinit prohlášení k dani. Druhý zaměstnavatel za oba měsíce postupuje dle § 6 odst. 4 písm. b) ZDP. Pojistné bude uplatněno v dubnu, ale nebude uplatněno za měsíc březen.

Údaje v Kč Březen 2023 Duben 2023
Odměna 3 999 4 000
Samostatný základ daně 3 999 4 000
Daň zvláštní sazbou daně 599 600
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %) 0 440
Čistá odměna 3 400 2 960

Absurdní je v tomto případě skutečnost, že v dubnu je čistá odměna z dohody o 440 Kč nižší oproti březnu, přestože došlo ke zvýšení měsíční odměny o pouhou 1 Kč. Je to způsobeno odlišnými podmínkami pro uplatnění srážkové daně (uplatní se, pokud příjem nepřesáhne 4 000 Kč) a pro uplatnění pojistného (uplatní se, pokud příjem dosáhne alespoň částky 4 000 Kč).

Zaměstnanec s uzavřenými dohodami a neučiněným prohlášením

Zaměstnanec má v roce 2023 u téhož zaměstnavatele uzavřenou dohodu o provedení práce a současně na jinou činnost dohodu o pracovní činnosti. U zaměstnavatele neučinil prohlášení k dani. Za měsíc srpen je mu zúčtována odměna z dohody o provedení práce ve výši 9 000 Kč a odměna z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 900 Kč.

U zaměstnance nebude odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění ze žádné z dohod. U dohody o provedení práce nedosáhne odměna výše 10 000 Kč a u dohody o pracovní činnosti nedosáhne odměna výše 4 000 Kč. Protože zaměstnanec neučinil prohlášení k dani u zaměstnavatele, bude u dohody o provedení práce i u dohody o pracovní činnosti

Nahrávám...
Nahrávám...