dnes je 15.7.2024

Input:

Vzory

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o úschově

Stáhnout vzor

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

uzavřená podle § 747 a následujících
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

pan Pavel Smutný
nar. 16. 8. 1975
trvale bytem Západní 15, 140 00 Praha 4 - Spořilov
(dále jen "schovatel“)

a

pan Radim Musálek
nar. 12. 9. 1977
trvale bytem Kadeřnická 9, 150 00 Praha 5 - Smíchov
(dále jen "složitel“)

(schovatel a složitel dále společně i jak "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu § 747 a následujících občanského zákoníku tuto
smlouvu o úschově (dále jen "Smlouva“)
následujícího znění:

I.
Předmět Smlouvy

  1. Schovatel v souladu s touto Smlouvou přebírá od složitele do úschovy sadu stříbrných příborů, blíže identifikovanou v Příloze č. 1 k této Smlouvě (dále jen "předmět úschovy“), a zavazuje se předmět úschovy řádně opatrovat a v souladu s touto Smlouvou jej vydat složiteli. Smluvní strany tímto potvrzují, že hodnota předmětu úschovy činí 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

  2. Složitel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit schovateli sjednanou odměnu a předmět úschovy od schovatele v souladu s touto Smlouvou převzít zpět.

II.
Předání a převzetí předmětu úschovy

  1. Předmět úschovy byl složitelem schovateli předán při podpisu této Smlouvy a schovatel přijetí předmětu úschovy do úschovy podpisem této Smlouvy potvrzuje.

  2. V poslední den sjednané doby úschovy se složitel zavazuje převzít předmět úschovy od schovatele zpět, a to na adrese bytu schovatele uvedené v záhlaví této Smlouvy.

III.
Doby úschovy

  1. Smluvní strany sjednaly dobu úschovy v trvání dvou (2) měsíců ode dne převzetí předmětu úschovy schovatelem.

  2. Na výzvu složitele, doručenou schovateli alespoň jeden den předem, je složitel oprávněn převzít a schovatel je povinen složiteli vydat předmět úschovy kdykoliv před uplynutím sjednané doby úschovy. Nárok na odměnu schovatele dle

Nahrávám...
Nahrávám...