dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor G: Vzor kupní smlouvy na prodej úrody

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Vzor kupní smlouvy na prodej úrody

Stáhnout vzor

Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Prodávající: ..........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)
Jednající: ..........................................................................................................
(dále jen prodávající)
2. Kupující: ..........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)
Jednající: ..........................................................................................................
(dále jen kupující)

II.
Předmět smlouvy

  1. Prodávající je vlastníkem zemědělského pozemku parc. č. .................., zapsaného na listu vlastnictví č. ...... u Katastrálního úřadu v .........................

  2. Uvedený pozemek je osázen pšenicí typu ..................................... v rozsahu ....... hektarů.

  3. Prodávající prohlašuje, že osev pšenicí provedl ke dni ................. 2005, a to na základě všech příslušných norem, které se k uvedenému druhu obilí vztahují.

  4. Prodávající prodává na základě této smlouvy úrodu obilí, která vzejde na uvedeném pozemku v roce 2006, do vlastnictví kupujícího za podmínek a za cenu dohodnutých v této smlouvě.

III.
Kupní cena

  1. Prodávající a kupující se dohodli, že za sklizenou úrodu na pozemku uvedeném v článku II. odst. 1 této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu částku Kč ................... (slovy: ........... .............................................................).

  2. Smluvní strany svými podpisy na této smlouvě potvrzují, že kupní cenu uvedenou v předchozím odstavci uhradil kupující prodávajícímu bankovním převodem na jeho účet před podpisem smlouvy. Přílohou této smlouvy a její součástí je výpis z bankovního účtu prodávajícího, prokazující, že kupní cenu kupující prodávajícímu zaplatil.

IV.
Jiná smluvní ujednání

  1. Smluvní strany prohlašují, že ve smyslu § 595 občanského zákoníku jde o koupi budoucích užitků věci, to je koupi úrody na pozemku, kdy úroda v době podpisu smlouvy ještě nevzešla. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že jsou si plně vědomy právních důsledků citovaného ustanovení zákona pro pozdější nároky obou smluvních stran.

  2. Předmět této smlouvy, to je úrodu, sklidí na pozemku prodávajícího kupující svými prostředky na svůj náklad a na své nebezpečí.

  3. Za účelem sklizně je kupující oprávněn vstupovat a vjíždět na pozemek uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy. Musí však zabezpečit, že sklizeň bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození pozemku, a musí přitom respektovat i pravidla vlastníků sousedních pozemků.

  4. Pro příjezd a odjezd z pozemku a odvoz úrody je určena veřejná komunikace, která má napojení na pozemek prodávajícího. Situační plánek a geometrický plán pozemku

Nahrávám...
Nahrávám...