dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor G: Smlouva o opravě a údržbě technologického zařízení

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Smlouva o opravě a údržbě technologického zařízení

Stáhnout vzor

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
.........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)
Jednající ...............................................................
(jméno, příjmení a funkce)
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
.........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)
Jednající ...............................................................
(jméno, příjmení a funkce)
(dále jen zhotovitel)

II.
Předmět díla

 1. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem stavby zapsané pro katastrální území ..... na listu vlastnictví č. ..... u Katastrálního úřadu ...... Součástí této nemovitosti je i technologické zařízení, sloužící pro zpracování ......

 2. Zhotovitel se zavazuje, že na technologickém zařízení obsaženém v dokumentaci skutečného provedení stavby, která tvoří přílohu a součást této smlouvy, bude po dobu dohodnutou v této smlouvě zabezpečovat práce a výkony, které jsou dále specifikovány v předmětu této smlouvy.

 3. Objednatel se zavazuje, že provedené práce a výkony od zhotovitele převezme a zaplatí za ně cenu dohodnutou v této smlouvě.

III.
Specifikace díla

 1. Jednotlivé úkony a výkony sloužící k realizaci díla jsou obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvě, tvořící její součást.

 2. V případě, že objednatel bude požadovat práce a výkony nad rámec obsažený v příloze č. 2, bude o tom uzavřen zvláštní doplněk této smlouvy v písemné podobě, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 3. Zhotovitel prohlašuje, že práce a výkony bude provádět podle nejnovějších evropských metod, a zároveň prokazuje, že je oprávněn takové práce a výkony provádět. Jeho živnostenská oprávnění a další osvědčení o specializaci a certifikaci jsou obsažena v příloze č. 3 tvořící součást této smlouvy.

IV.
Cena díla

 1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude zhotovitel objednateli účtovat hodinovými sazbami podle jednotlivých výkonů a profesí. Seznam jednotlivých profesí a jejich ocenění hodinovými sazbami jsou uvedeny v příloze č. 4 tvořící součást této smlouvy.

 2. Změna ocenění jednotlivých profesí hodinovými sazbami či rozšíření počtu profesí potřebných k řádnému provádění díla, budou dohodnuty zvláštním doplňkem k této smlouvě, který bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 3. Podkladem pro účtování ceny je soupis provedených prací a výkonů vždy za určité, předem určené období, který je podepsán oprávněným zaměstnancem objednatele.

 4. Podklad podle předchozího odstavce tvoří podklad pro fakturaci, kdy zhotovitel vystaví fakturu s tím, že provedení všech prací a výkonů, které jsou potvrzeny objednatelem, se pokládá za uskutečnění zdanitelného plnění. K faktuře bude proto připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné sazbě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

 5. Vystavená faktura je splatná do 20 dnů od jejího doručení objednateli.

 6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...