dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o půjčce (zajišťovací)

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o půjčce (zajišťovací)

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Pan / Paní ................................................................................
r.č. ..........................................................................
bytem ......................................................................

na straně jedné (dále jen věřitel)

a

1) Pan / Paní ................................................................................
r.č. ..........................................................................
bytem ......................................................................
2) Pan / Paní ................................................................................
r.č. ..........................................................................
bytem ......................................................................
3) Pan / Paní ................................................................................
r.č. ..........................................................................
bytem ......................................................................

na straně druhé (dále společně jen dlužníci)

následující

smlouvu o půjčce (zajišťovací)

dle § 657 a násl. obč. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění

I.
Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených věřitel dlužníkům půjčuje sjednanou částku a dlužníci si od věřitele za podmínek uvedených v této smlouvě společně a nerozdílně půjčují sjednanou částku (čl. II.).

Dlužníci se zavazují sjednanou částku věřiteli společně a nerozdílně vrátit ve sjednané době (čl. III.).

II.
Sjednaná částka

Sjednanou částkou dle této smlouvy je částka .... Kč (slovy: ..... korun českých).

Smluvní strany výslovně s podpisem této smlouvy potvrzují, že před podpisem této smlouvy došlo k předání a převzetí částky .............. Kč (slovy: ..................... korun českých).

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v částce ............. Kč (slovy: ............... korun českých) bude poskytnutá půjčka účelově vázána. Účelem půjčky této částky je splacení úvěru poskytnutého ...... dlužníkům na základě smlouvy o úvěru č. ...... ze dne ...... .Tato částka bude ze strany věřitele poskytnuta dlužníkům ke dni ......., a to formou bezhotovostního převodu na účet ..............., č.ú. .............. .

III.
Sjednaná doba

Dlužníci se zavazují sjednanou částku věřiteli společně a nerozdílně zaplatit nejpozději do .............................. .

IV.
Zajištění závazku

Smluvní strany se výslovně dohodly, že závazek dlužníků společně a nerozdílně zaplatit věřiteli sjednanou částku bude zajištěn:

  1. smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve spoluvlastnictví dlužníků ad 1) až 3), a to objektu bydlení č.p. .... na pozemku č. parc. ....o výměře .... m2 a objektu bydlení č.p. ... na pozemku č. parc. .... o výměře .... m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. ... pro Katastrální území ..., obec .... u Katastrálního úřadu v............. .

  2. smlouvou o bezúplatném zřízení věcného břemene práva užívání nemovitostí ve spoluvlastnictví dlužníků ad 1) až 3), a to stavby na pozemku č. parc. st. ... o výměře ... m2 a pozemků č. parc. st. .... o výměře ... m2 - zastavěná plocha, vše zapsané na listu vlastnictví č. ... pro

Nahrávám...
Nahrávám...