dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o tichém společenství

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o tichém společenství

Stáhnout vzor

Smlouva o tichém společenství
(uzavřená podle § 673 až § 681 obch. zák.)

I.
Smluvní strany

 1. Podnikatel:..............................................................................................

  1. (jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo)
   (dále jen podnikatel)

 2. Tichý společník:..................................................................................................

  1. (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo)
   (dále jen tichý společník)

II.
Předmět smlouvy

 1. Tichý společník se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout podnikateli dále uvedený vklad a tímto vkladem se podílet na podnikání druhé smluvní strany.

 2. Podnikatel se zavazuje podle této smlouvy k vyplacení části čistého zisku tichému společníkovi, a to ve výši dohodnuté v této smlouvě.

 3. Smluvní strany prohlašují, že dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě podnikatele musí být stejný.

III.
Vklad tichého společníka

 1. Tichý společník se na základě této smlouvy zavazuje, že vkládá ve prospěch podnikatele nákladní automobil tovární značky .................. reg. č. ................ v hodnotě Kč .................... (slovy: .............................................................................................).

 2. Hodnota nepeněžitého vkladu tichého společníka ve prospěch podnikatele je stanovena v době uzavření této smlouvy na základě znaleckého posudku znalce ........................... ze dne .................

 3. Znalecký posudek uvedený v předchozím odstavci je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.

 4. Podnikatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že předmět vkladu od tichého společníka k datu podpisu smlouvy převzal. Spolu s předmětem nepeněžitého vkladu převzal podnikatel od tichého společníka i sadu klíčů k vozu, osvědčení o technickém průkazu a doklad o povinném pojištění z odpovědnosti za škodu.

 5. Tichý společník prohlašuje, že předmět vkladu poskytovaný na základě této smlouvy je pojištěn z titulu havarijního pojištění u pojišťovny .......................................... Součástí a přílohou č. 2 k této smlouvě je pojistná smlouva uzavřená mezi tichým společníkem a pojišťovnou.

 6. Podnikatel prohlašuje, že je plně seznámen s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami a pokud by nepostupoval v souladu s těmito dokumenty, nese veškerou odpovědnost za to, že pojišťovna řádně a včas nevyřídí případnou pojistnou událost.

 7. Převzetím nepeněžitého vkladu od tichého společníka se podnikatel stává ve smyslu § 674 odst. 3 ObchZ vlastníkem vloženého nepeněžitého vkladu – movité věci.

 8. Podnikatel má právo po dobu trvání této smlouvy zacházet s poskytnutým nepeněžitým vkladem jako vlastník s tím, že výkon tohoto vlastnického práva končí po ukončení smluvního vztahu.

IV.
Právo tichého společníka na podíl ze zisku

 1. Tichý společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících se podnikání podnikatele, jehož se svým nepeněžitým vkladem podle této smlouvy zúčastní.

 2. Podnikatel je povinen předložit tichému společníkovi stejnopis účetní závěrky, a to nejpozději do ........ dnů od jejího pořízení.

 3. Pro určení podílu tichého společníka ve výsledku podnikání je rozhodující účetní závěrka.

Nahrávám...
Nahrávám...