dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o půjčce černého uhlí

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o půjčce černého uhlí

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

1. Pan: ................................................................................,
bytem.................................................................................,
Paní:................................................................................,
bytem tamtéž
(dále jen "věřitelé“)

a

2. Pan: ................................................................................,
bytem................................................................................,
(dále jen "dlužník“)

spolu uzavírají podle § 657 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o půjčce černého uhlí

I.
Předmět smlouvy

Věřitelé prohlašují, že součástí jejich společného jmění manželů je ......... kg černého uhlí, které je skladované v hospodářské budově umístěné na severní hranici pozemku v jejich společném jmění p. č. ......, zapsaného u Katastrálního úřadu pro ......... kraj, katastrální pracoviště ..........., na LV č. .... pro obec ........, katastrální území ........ . Výše uvedené černé uhlí (dále jen "uhlí“) si dlužník řádně prohlédl dne ...... a podpisem této smlouvy potvrzuje, že se jedná o uhlí v množství a kvalitě odpovídající této smlouvě.

Touto smlouvou věřitelé poskytují dlužníkovi uhlí za účelem jeho spotřebování k výrobě tepla standardním způsobem.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Věřitelé předali dlužníkovi uhlí před podpisem této smlouvy

Nahrávám...
Nahrávám...