dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor B: Mandátní smlouva o vedení účetnictví

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Mandátní smlouva o vedení účetnictví

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Podnikatel:...............................................................................
Místo podnikání:..........................................................................
Zápis v OR:................................................................................
IČ:............................................................................................
DIČ: .........................................................................................
Bankovní spojení:.......................................................................
Číslo účtu:..................................................................................
(dále jen "mandant“)

a

Společnost:....................................................................... s.r.o.
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., jednatelem společnosti
(dále jen "mandatář“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody podle ust. § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (ObchZ), ve znění předpisů pozdějších, tuto

smlouvu mandátní

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se mandatář zavazuje pro mandanta na jeho účet uskutečňovat tyto činnosti:

 • vedení podvojného účetnictví,

 • vyhotovování řádné účetní závěrky, včetně výpočtu daně z příjmů fyzických osob, vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů a silniční daně,

 • výpočet odvodu DPH, včetně vyplňování formuláře,

 • vedení mzdového účetnictví, včetně výpočtu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, srážek a splátek zaměstnanců,

 • zpracovávání výstupních dokladů, včetně převodních příkazů pro potřeby mandanta,

 • zpracovávání podkladů pro vyhotovování příslušných dokladů při skončení pracovního poměru, vedení evidenčních listů o době zaměstnání a výdělku zaměstnance,

 • provádění ohlášení o srážkách ze mzdy týkajících se výkonu rozhodnutí soudů v případě vzniku a skončení pracovního poměru.

II.
Odměna mandatáři a způsob platby

 1. Za řádné vykonávání činnosti, k níž se mandatář touto smlouvou zavázal, je mandant povinen mu zaplatit odměnu ve výši ..........,- Kč (+ DPH) měsíčně formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet mandatáře na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů od jejího doručení. V odměně mandatáře jsou zahrnuty i náklady mandatáře na vykonávání činnosti podle této smlouvy.

 2. Je-li mandant v prodlení s úhradou odměny, je mandatář oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

III.
Povinnosti mandanta

 1. Mandant je povinen:

  1. včas poskytnout mandatáři veškeré podklady a informace potřebné k vykonávání činnosti,

  2. umožnit mandatáři přístup k dokladům mzdové agendy uloženým u mandanta.

 2. Mandant odpovídá za úplnost a správnost všech podkladů poskytovaných mandatáři, přičemž se zavazuje umožnit mandatáři nahlížet do všech potřebných dokumentů nutných pro vyřizování záležitosti a zabezpečit na vyžádání přítomnost a součinnost příslušných odpovědných pracovníků mandanta.

 3. Mandant je povinen vystavit mandatáři včas písemnou plnou moc, vyžaduje-li plnění této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem mandanta.

IV.
Povinnosti mandatáře

 1. Mandatář je povinen:

  1. provádět činnosti s odbornou péčí podle pokynů mandanta, v souladu s jeho zájmy a v souladu s platnými právními předpisy;

  2. průběžně informovat mandanta o plnění činnosti, k níž se zavázal, a oznamovat mu všechny

Nahrávám...
Nahrávám...