dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

16.7.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

Stáhnout vzor

Smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

Čl. I
Zakladatelé

1. ....................................., RČ: ........................, bytem: .....................................................
2. ....................................., RČ: ........................, bytem: .....................................................
3. ....................................., RČ: ........................, bytem: .....................................................
4. ....................................., s. r. o., se sídlem: ................................, zastoupená: ...............

uzavírají tuto

smlouvu o založení veřejné obchodní společnosti

Čl. II
Firma a sídlo společnosti

1. Firma veřejné obchodní společnosti zní: ..............................................................................
2. Sídlem společnosti je: ......................................................................................................

Čl. III
Předmět podnikání

Předmětem podnikání jsou tyto činnosti:

1. .....................................................................................................................................,
2. .....................................................................................................................................,
3. .....................................................................................................................................,
4. ......................................................................................................................................

Čl. IV
Obchodní vedení společnosti

 1. Obchodním vedením společnosti jsou pověřeni společníci fyzické osoby, tzn. (osoby č. 1, 2, 3)............. . V rámci obchodního vedení má .............. (osoba č. 1) ve své kompetenci obchodní a finanční záležitosti, ......... (osoba č. 2) provozní činnost a rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a ........ (osoba č. 3) personální záležitosti.

 2. Obchodním vedením pověření společníci jsou povinni řídit se rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů. Každý společník má 1 hlas.

 3. Pověření obchodním vedením je odvolatelné.

 4. Společník pověřený obchodním vedením je povinen kdykoliv na požádání kteréhokoliv společníka informovat ho o všech záležitostech společnosti, které spadají do jeho kompetence. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů společnosti, kontrolovat tam obsažené údaje anebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.

 5. Společník pověřený obchodním vedením může své pověření z důležitých důvodů písemně vypovědět. Důležitými důvody se rozumí např. důvody zdravotní a rodinné. Je však povinen učinit všechna opatření, která nesnesou odkladu. Výpověď musí být doručena společnosti a všem společníkům. Výpověď je účinná uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy byla doručena společnosti. Ode dne účinnosti výpovědi vykonávají obchodní vedení ostatní společníci.

Čl. V
Statutární orgán

 1. Statutárním orgánem společnosti je:

  .................................., RČ: ................., bytem: ................................................. (osoba č. 1)

  a

  .................................., RČ: ................., bytem: ................................................. (osoba č. 3)

 2. Oba jednají ve všech věcech společnosti společně.

 3. K uzavírání smluv nad Kč 500 000, k nákupu a prodeji nemovitostí a k zatěžování nemovitostí potřebují předchozí souhlas všech společníků. Toto omezení jednatelského oprávnění není účinné vůči třetím osobám.

Čl. VI
Vklady společníků

 1. Společníci se dohodli, že vloží do společnosti následující vklady:

  1. (osoba č.

Nahrávám...
Nahrávám...