dnes je 29.3.2023

Input:

URO/2 - Urolitiáza

21.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.2
URO/2 - Urolitiáza

Standard léčebného plánu


A. Identifikační údaje

Autor: MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
Editor: MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Oponent: Dosud nebyl stanoven.
Verze provedení: První autorská verze
Za zpracování a další aktualizaci
doporučeného postupu odpovídá:
CEESTAHC
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
Autorská doména: CEESTAHC
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
Kdo péči poskytuje: Urolog, dětský urolog, praktický lékař
Odbornosti (dle číselníku VZP): 706, 707
Komu je péče poskytována: Pacienti s nefrolitiázou a ureterolitiázou
Poznámka: Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě připomínek dalších odborníků, Univerzitního centra pro kvalitu ve zdravotnictví, LF MU Brno a společnosti
CEESTAHC – Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

B. Věcný rámec standardu

B1. Vymezení věcného rámce standardu

Použité pojmy a zkratky:

BMI Body Mass Index
CRP C reaktivní protein
ESWL Extracorporeal Shock Wave Lithotrisy
IMC Infekce močových cest
MET Medikamentózní expulzní terapie
NCCT Non-contrast enhanced computed tomography
Nativní spirální CT
PHT Primární hyperparatyreóza
PNL Percutaneus nephrolithotomy
RIRS Retrográdní intrarenální chirurgie
RTA Renální tubulární acidóza
URS Ureteroskopie
VUG Vylučovací urografie

Definice onemocnění:

Urolitiáza je onemocnění charakterizované tvorbou solidních krystalických částeček v parenchymu ledvin nebo v močových cestách.

Patofyziologie:

Moč je super saturovaný roztok, který se nachází obvykle v tzv. metastabilní fázi. Pokud dojde k vychýlení z této rovnováhy, začínají vznikat krystaly a následně močový konkrement. K tomuto může dojít na základě výchylky pH moče, vysoké koncentrace moče, zvýšení litogenních látek anebo snížení inhibitorů urolitiázy, poruchy průtoku moče močovými cestami anebo při přítomnosti cizího tělesa v močových cestách.

Klasifikace onemocnění:

Urolitiázu lze klasifikovat z několika hledisek. Nejčastěji používané je dělení podle:

Velikosti

Konkrementy se dělí podle velikosti změřené v RTG, UZ či CT zobrazení v nejdelším rozměru, hranice jsou pod 5, > 5–10, > 10–20 a > 20 mm.

Lokalizace

Urolitiázu dělíme podle uložení konkrementu na nefrolitiázu, ureterolitiázu, cystolitiázu a uretrolitiázu. Prostatolitiáza není urolitiázou, neboť konkrement není tvořen z moče, ale z prostatického sekretu.

Nefrolitiázu pak dělíme na pyelolitiázu (konkrement se nachází v ledvinné pánvičce) a kalykolitiázu (konkrement je uložen v horním, středním či dolním kalichu ledviny). Vyplňuje-li konkrement kompletně celý dutý systém ledviny či jeho určitou část, pak hovoříme o odlitkové litiáze. Zvláštním případem je nefrokalcinóza, kdy dochází k hromadění drobných konkrementů v renálním parenchymu.

Ureterolitiázu dělíme na litiázu proximálního a distálního ureteru, kde předěl tvoří dolní okraj kosti křížové, tedy zkřížení ureteru s ilickými cévami.

Složení

         
Chemické složení Minerál
Kalcium oxalát monohydrát Whewellit
Kalcium oxalát dihydrát Wheddelit
Kyselina močová Uricit
Urát amonný
Fosforečnan hořečnato-amonný Struvit
Karbonát apatit Dahllit
Hydrofosforečnan vápenatý Brushit
Cystin
Xanthin
2,8-dihydroxyadenin
„Lékové“ konkrementy

RTG kontrastnosti

 
RTG kontrastní RTG nekontrastní
Kalcium oxalát monohydrát Kyselina močová
Kalcium oxalát dihydrát Urát amonný
Kalcium fosfát Xantin
Fosforečnan hořečnato-amonný 2,8-dihydroxyadenin
Cystin

Toto dělení je založeno ne základě RTG snímku, na nativním spirálním CT jsou všechny výše uvedené konkrementy zobrazitelné.

B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění

Výskyt:

Prevalence urolitiázy, tedy počet celkově nemocných, se celosvětově pohybuje mezi 2–3 %. (1) V případě asymptomatické litiázy až 7,8 %. (2) V České republice se pohybuje mezi 0,5–5,8 %. Velmi závažnou skutečností je recidivita onemocnění, která v prvém roce od výskytu konkrementu je asi 10 % a v desátém roce celých 50 %. (3)

B3. Kvalifikační předpoklady

Instituce:

Ordinace praktického lékaře, ordinace ambulantního urologa, urologické oddělení, specializované centrum pro terapii urolitiázy.

Odborný personál:

Praktický lékař, urolog.

Technické předpoklady:

Odpovídají výše uvedeným institucím (podle indikované úrovně péče).

Jiné předpoklady:

Dostupnost laboratoře klinické chemie provádějící rozbory konkrementu.

C. Proces péče

(Viz vývojový diagram 1)

C1. Vstupní podmínky procesu péče

Anamnéza – klinický obraz:

Z klinického hlediska je nutné případy rozdělit do 2 skupin, a to na akutní a standardní.

Akutní stavy

Konkrement, který způsobí obstrukci horních cest močových, může způsobit renální koliku nebo být příčinou infekce močových cest nad místem obstrukce.

Renální kolika

Bolest způsobená renální kolikou vzniká na základě stimulace receptorů bolesti, a to jednak dilatace dutého systému ledviny, jednak lokálním drážděním. Renální kolika je charakterizovaná náhlým vznikem bolestí v lumbální krajině s ipsilaterální propagací do třísla a genitálu, do mediální strany stehna, doprovázená zpravidla nauzeou a zvracením. Mikroskopická nebo makroskopická hematurie je přítomna ve většině případů. Konkrementy dolní třetiny močovodu se mohou projevovat mikčními symptomy (urgentní a frekvenční mikce, polakisurie).

Diferenciální diagnostika renální koliky: (4)

 1. Renální kolika způsobená jiným urologickým onemocněním:

  1. průchod krevní sraženiny,

  2. průchod nekrotické tkáně,

  3. hydronefróza způsobená strikturou močovodu, stenózou pyeloureterální junkce, angulací ureteru.

 2. Jiné příčiny bolesti břicha:

  1. gastrointestinální: apendicitida, záněty střev, divertikulitidy, cholecystolitiáza, perforace GIT, pankreatitida,

  2. cévní: infarkt ledviny, sleziny, střev, způsobený arteriálním uzávěrem, aneuryzma aorty,

  3. gynekologická: cysta ovaria, adnexitida, extrauterinní gravidita, endometrióza,

  4. ostatní: infarkt myodardu, tumor retropritonea, abscess musculus posoas, otravy těžkými kovy, diabetes.

Obstrukční pyelonefritida

Obstrukce horních cest močových v kombinaci s infekcí močových cest je závažným stavem. Příznakem jsou febrilie, které mohou být doprovázeny lumbalgií či renální kolikou.

Standardní případy

Konkrement setrvávající v dutém systému ledviny nemusí způsobovat žádné obtíže. V případě pohybu se projevuje lumbagií či renální kolikou.

C2. Vlastní proces péče

Základní vyšetření:

Fyzikální vyšetření

Při palpačním vyšetření může být přítomna bolestivost při bimanuální palpaci ledviny (Israeli hmat) a bolestivost lumbální krajiny na poklep (tapotment) nebo palpační citlivost i v průběhu ureteru. Poslechově může být přítomna obleněná střevní peristaltika. U všech pacientů s podezřením na ureterolitiázu musí být provedena vyšetření břicha vedoucí k vyloučení náhlé příhody břišní. Vyšetření per rectum a per vaginam může být bolestivé i v případě juxtavezikální litiázy. Zvýšená teplota sama o sobě není příznakem ureterolitiázy, může však být přítomna při přidružené uroinfekci.

Laboratorní vyšetření

Akutní stavy

           
Metoda Nález Poznámka
Moč chemicky a sediment
Erytrocyty Konkrement
Leukocyty Infekce močových cest
pH > 7,0 infekce močových cest
< 6,0 suspektní urátová litiáza
Moč kultivační vyšetření Bakterie ≥ 105 IMC
Indikováno v případě pozitivního nálezu leukocytů v močovém sedimentu
Sérum Kreatinin Posouzení renálních funkcí
CRP Infekce močových cest
Krevní obraz Leukocyty Elevace při infekci močových cest

Chronické stavy (4)

           
Metoda Nález Svědčí pro
Moč chemicky
pH > 5,8
> 7,0
≤ 5,8
RTA
IMC
Kyselá moč
Erytrocyty Pozitivní Hematurie
Leukocyty Pozitivní IMC
Moč sediment
Krystaly Přítomnost Možnost vzniku konkrementu
Erytrocyty Pozitivní Hematurie
Leukocyty Pozitivní IMC
Hustota moče < 1,010 kg/m3 Nízký příjem tekutin
Moč kultivační vyšetření ≥ 105 Infekce močových cest Indikováno v případě pozitivního nálezu leukocytů v močovém sedimentu
Sérum
Kalcium > 2,5 mmol/l Susp. PHT
Kreatinin Elevace Posouzení renálních funkcí
Kyselina močová > 380 mmol/l Hyperurikemie

Každý vymočený konkrement by měl být odeslán k rozboru do laboratoře provádějící vyšetření nejen polarizační mikroskopií, ale také infračervenou spektrofotometrií.

Zobrazovací metody

Sonografie ledvin by měla být použita jako primární vyšetřovací metoda. Je to bezpečná (bez rizika radiace), opakovatelná a levná metoda k detekci urolitiázy. (5)

Sonografie může zobrazit konkrementy v kališích v ledvinné pánvičce a subrenálním a juxtavezikálním úseku ureteru, stejně jako dilataci dutého systému ledviny. Pro konkrementy v ledvině > 5 mm má sonografie sensitivitu 96 % a specificito téměř 100 %. (1) Pro konkrementy všech lokalizací sensitivita a specificita klesají na 78 %, respektive 31 %. (6)

Nativní nefrogram je základním a nejjednodušším RTG vyšetřením, při kterém je nutné zachytit oblast ledviny, močovodů a močového měchýře. Tento snímek je schopen podat informace o přítomnosti RTG kontrastního konkrementu a jeho lokalizaci. Sensitivita a specificita nefrogramu kolísá od 44 % do 77 %, respektive od 80 % do 87 %. (7)

Pokud plánujeme nativní spirální CT, nefrogram by neměl být proveden. (8)

Akutní stavy

Nativní spirální CT (Non-contrast enhanced computed tomography NCCT) se stalo standardem pro diagnostiku renální koliky a nahradilo vylučovací urografii (VUG), která po celá léta byla zlatým standardem. NCCT je schopno identifikovat konkrement, jeho velikost a denzitu. Pokud není příčinou pacientova problému konkrement, je schopno tuto příčinu identifikovat. V porovnání s VUG, má NCCT vyšší sensitivitu a specificitu (94 %; 97 %). (9)

NCCT je schopno zobrazit RTG nekontrastní konkrementy (vyjma indinavirových). (11)

U pacientů s BMI < 30 by mělo být provedeno NCCT nízkodávkovým protokolem. (10)

Standardní případy

Pokud je zvažována invazní terapie nefrolitiázy, je vhodné provést kontrastní vyšetření k vizualizaci dutého systému ledviny. Kontrastní CT vyšetření vzhledem k možnosti 3D rekonstrukcí je přínosnější než VUG.

Doplňkové vyšetření:

Mezi další vyšetření pak patří metabolické vyšetření, které se provádí pro zjištění příčiny vzniku litiázy. Vyšetření spočívá ve vyšetření séra (kalcium, fosfor, kyselina močová, magnezium, kreatinin, natrium, kalium, chloridy, celková bílkovina, ALP, osmolalita, acidobazická rovnováha), v 24hodinovém sběru moče (kalcium, fosfor, kyselina močová, magnezium, kreatinin, natrium, kalium, oxaláty, citráty, cystin, sulfáty, objem, pH, osmolalita a bakteriologické vyšetření s následným výpočtem odpadu jednotlivých látek za 24 hodin, clearence a Ca/kreat a Ca/Mg koeficientů) a v zátěžovém testu podáním 1 gramu kalcia.

Léčba:

Renální kolika

Při prokázané renální kolice je základním faktorem ztlumení bolesti. K terapii je v prvé linii indikováno použití nesteroidních antiflogistik. Iniciální terapie 50–75 mg Diclofenac sodný i. m., v případě nutnosti opakovat do maximální dávky 150 mg denně. Druhou možností terapie jsou morfinová analoga.

Pokud medikamentózně nedojde k úlevě, je nutné indikovat odstranění konkrementu.

Metody užívané v léčbě urolitiázy

Mezi základní metody užívané v terapii urolitiázy patří ESWL (extracoeropreal shock wave lithotipsy, v české literatuře též nazývaná LERV – litotrypse extrakorporální rázovou vlnou), PNL (percutaneus nephrolithotomy, označovaná též jako PEK, to je perkutánní extrakce konkrementu) a ureteroskopie (URS), která zahrnuje i retrográdní intrarenální chirurgii (RIRS). Konzervativní terapie představuje významnou složku terapie ureterolitiázy.

Laparoskopie, instrumentace a otevřené chirurgické výkony mají význam jen okrajový.

Tabulka: Metody terapie urolitiázy

 
Skupina metod Nefrolitiáza Ureterolitiáza
Konzervativní terapie Sledování
Disoluce

Irigační chemolýza
Sledování
Medikametózní expulzní
terapie
ESWL ESWL ESWL
PNL PNL PNL + relokace litiázy
PNL + antegrádní URS
URS Retrográdní intrarenální chirurgie Retrográdní URS
Laparoskopické výkony Laparoskopická pyelolitotomie Laparoskopická ureterolitotomie
Instrumentace Zavedení stentu Zavedení stentu
Perkutánní nefrostomie Perkutánní nefrostomie
Otevřené chirurgické výkony Nefrektomie
Pyelolitotomie
Radiální nefrolitotomie
Anatrofická nefrolitotomie
Bench surgery
Ureterolitotomie

Výběr nejlepší metody k odstranění pacientova konkrementu se musí řídit velikostí, lokalizací a složením konkrementu, anatomickými poměry. V potaz se musí brát i přítomnost komplikujících faktorů, jako je obstrukce močových cest či infekce močových cest, celkový stav pacienta a jeho preference, a také technické a personální vybavení pracoviště.

Konzervativní terapie ureterolitiázy

V posledních létech je u ureterolitiázy patrný opět příklon ke konzervativní terapii, nazývané též medikamentózní expulzní terapií (MET). Pro tuto metodu primárně indikujeme konkrementy s vysokou pravděpodobností spontánního odchodu (do 5–10 mm), bez přítomnosti komplikujících faktorů (infekce močových cest, obstrukce ureteru solitární ledviny). Současně musí být také pacient schopen tolerovat obtíže, které konkrement vyvolává. Indikací k ukončení konzervativní terapie je výskyt komplikací a intolerance obtíží pacientem. Pokud konkrement neodejde, je nutné terapii ukončit po čtyřech týdnech vzhledem k možnosti poškození funkce ledviny.

Pravděpodobnost odchodu konkrementu se snižuje s jeho velikostí (80 % u < 4 mm, 21 % u > 6 mm) a zvyšuje se tím více, čím distálněji je uložen (horní třetina močovodu 22 %, dolní třetina močovodu 71 %).

Na rozdíl od obecně tradovaných postupů by pacient během pohybu konkrementu ureterem neměl zvyšovat příjem tekutin. Zvýšený příjem vede k zvýšení diurézy a následnému prohloubení obstrukce a dilatace ureteru. Tím dochází ke snížení peristaltiky ureteru a zhoršení šance odchodu konkrementu. (11) Možným rizikem je paravazace moče do renálního parenchymu.

Ke zvýšení pravděpodobnosti a k urychlení odchodu konkrementu lze užít alfa 1 blokátorů či blokátorů kalciového kanálu. (12, 13)

Alfa 1 blokátory jsou užívány v expulzní terapii urolitiázy vzhledem ke skutečnosti, že působí i na svalovinu distálního ureteru. Jejich působením dochází k inhibici základního tonu ureteru, snížení frekvence a amplitudy peristaltiky ureteru. Důsledkem je následné snížení intraureterálního tlaku jak kraniálně, tak i kaudálně od konkrementu, důsledkem je zvýšení pravděpodobnosti odchodu konkrementu. I když je většinou užíváno tamsulosinu, obdobných výsledků je dosaženo i za použití terazosinu a doxazosinu. (12, 13)

Blokátory kalciového kanálu inhibují rychlou fázickou kontrakci ureteru bez ovlivnění tonické aktivity. Při jejich použití byl zaznamenán signifikantní rozdíl jak v četnosti odchodu konkrementu, tak i v době do jeho odchodu. (13)

Inhibitory syntézy prostaglandinů nezvyšují pravděpodobnost odchodu konkrementu. Jejich užití je indikováno vzhledem ke skutečnosti, že snižují výskyt atak renálních kolik. V klinické praxi se užívá nejčastěji indomethacinu či diclofenacu. (14)

Konzervativní léčba nefrolitiázy

Konzervativní terapii lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na léčbu konkrementů přítomných v ledvině a na metafylaxi, tedy terapii zabraňující recidivě konkrementu.

Konzervativní terapie konkrementu přítomného v ledvině spočívající ve sledování pacienta (sonografie, eventuálně nefrogram, moč chemicky a sediment jedenkrát ročně) je indikována jen pro skupinu asymptomatických pacientů s periferně uloženým konkrementem (kalich s úzkým krčkem nebo nepříznivým úhlem odstupu do renální pánvičky), který má minimální šanci uvolnění do renální pánvičky a následně do ureteru.

U konkrementů z kyseliny močové a z cystinu je možné se pokusit o disoluci pomocí alkalizace moče na pH 6,7 až 6,9 podáním kaliumcitrátu (magistraliter).

U struvitových konkrementů je nutné pravidelné sledování kultivačních vyšetření moče a pečlivá sanace infektu krátko- či dlouhodobým podáním antibiotik.

Konzervativní postup je též indikován u pacientů neschopných se podrobit invazivní terapii.

Metafylaxe

Metafylaxi rozlišujeme nespecifickou (režimová opatření bez ohledu na rozbor konkrementu a metabolické vyšetření) a specifickou (založenou na rozboru konkrementu a metabolickém vyšetření). Specifickou metafylaxi dělíme na nemedikamentózní, která je základní součástí léčby, a medikamentózní, která by měla být nasazována až v případě jejího selhání.

Zásady pitného režimu, a to jak příjem tekutin, tak výdej činil 2–3 litry moče za den, dosažení hustoty moče pod 1,015 g/cm3 (průhledná, nikoliv žlutá moč) a pravidelnost přijmu tekutin po 2–3 hodinách (i v noci) jsou nezbytným režimovým opatřením u všech pacientů.

ESWL

Extrakorporální litotrypse využívá pro dezintegraci konkrementů v organismu mechanických vlastností rázových vln, které jsou generovány mimo tělo pacienta a fokusovány do

Nahrávám...
Nahrávám...