dnes je 20.6.2024

Input:

Úplatné nabytí majetku, který je předmětem finančního leasingu

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9.2
Úplatné nabytí majetku, který je předmětem finančního leasingu

Ing. Ivan Macháček

Vliv nesplnění zákonných podmínek na daňovou uznatelnost úplaty

V § 24 odst. 5 ZDP se uvádí, že pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena za nabytí splňuje podmínky vymezené v písm. a) až d) tohoto ustanovení.

U hmotného majetku, který lze odpisovat podle ZDP, se dle § 24 odst. 5 písm. a) ZDP v tomto případě uznává úplata do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že cena za nabytí tohoto hmotného majetku nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován. Přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vychází vždy ze vstupní ceny včetně DPH.

Při výpočtu zůstatkové ceny předmětu finančního leasingu rovnoměrným způsobem odpisování pro výše uvedené účely se vychází ze skutečné vstupní ceny předmětu leasingu, ze které odpisuje pronajímatel resp. leasingová společnost a nikoliv z celkové hodnoty leasingové smlouvy. Přitom ve zdaňovacím období, kdy dochází k ukončení leasingové smlouvy, se uplatní pro výpočet zůstatkové ceny odpis ve výši jedné poloviny roční odpisové sazby.

Není-li podmínka ceny za nabytí hmotného majetku dle § 24 odst. 5 ZDP splněna, je úplata zahrnutá v daňových výdajích uživatele v předcházejících zdaňovacích obdobích daňově neuznatelná. V tomto případě pak poplatník musí s odvoláním na znění § 5 odst. 6 ZDP zvýšit základ daně z příjmů o úplatu, kterou uplatnil v předcházejících zdaňovacích obdobích jako daňový výdaj, a to v tom zdaňovacím období, kdy dojde k porušení těchto podmínek.

Z ustanovení bodu 3 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP vyplývá, že výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo. Není nutno tedy podávat dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost v předchozích zdaňovacích obdobích, kdy dochází k neuznání úplaty jako daňový výdaj poplatníka.

V návaznosti na znění § 24 odst. 4 a odst. 5 ZDP se v § 29 odst. 1 písm. a) ZDP stanoví, že nejsou-li při bezprostředním úplatném nabytí hmotného majetku po ukončení úplatného užívání dodrženy podmínky uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupní ceny zahrnout úplatu za užívání, která byla uhrazena do data ukončení smlouvy a nebyla výdajem (nákladem) podle § 24; přitom u poplatníka, který nevede účetnictví, lze do vstupní ceny zahrnout i zálohy na úplatu za užívání do data ukončení smlouvy.

Příklad – předčasné ukončení leasingové smlouvy

Soukromý lékař uzavřel smlouvu na finanční leasing osobního automobilu s jeho přenecháním uživateli ve stavu způsobilém k užívání k 1. 5. 2022. Doba trvání leasingové smlouvy je 54 měsíců, první zvýšená splátka úplaty finančního leasingu činí 40 000 Kč, rovnoměrné měsíční splátky úplaty činí 9 000 Kč. Celková hodnota leasingové smlouvy činí 517 000 Kč. K datu 31. 10. 2024 je leasingová smlouva na základě dohody mezi uživatelem a leasingovou společností předčasně ukončena a leasingová společnost převede vlastnické právo k automobilu za sjednanou kupní cenu 205 000 Kč na uživatele předmětu

Nahrávám...
Nahrávám...