dnes je 29.3.2023

Input:

Souhlas jako projev svobodné vůle

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Souhlas jako projev svobodné vůle

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Informovaný souhlas je svou podstatou právním jednáním, kterým příjemce zdravotní služby lékaři či jinému jejímu poskytovateli dává svolení s jejím provedením na své osobě. Musí proto splňovat níže uvedené náležitosti.

Projev vůle

Základem je projev vůle pacienta navenek, tedy vyjádření „chtění”, resp. zájmu pacienta o provedení určitého zákroku vůči jeho okolí. Pokud by vůle projevená navenek pacientem nekorespondovala s jeho vnitřní, nijak nevyjádřenou vůlí, jednalo by se o tzv. mentální rezervaci, která ale při právním jednání nehraje roli; podstatný je pouze ten projev vůle pacienta, který mohou objektivně vnímat další osoby.

Projev vůle musí být určitý, což znamená, že jeho vyjádření musí být natolik jednoznačné, aby neponechávalo prostor k pochybnostem, co vlastně jednající zamýšlí. Pokud by například pacient vyslovil souhlas tak, že by nebylo zřejmé, ke kterému léčebnému výkonu se vztahuje, byl by takový souhlas pro neurčitost neplatný.

Dále musí projev vůle splňovat podmínku srozumitelnosti. Na srozumitelnost souhlasu je potřeba pohlížet z objektivního hlediska, tedy zda je srozumitelný jen některým osobám, nebo nikomu. V případě, že pacient vyjádří souhlas v jazyce, kterému lékař nerozumí, je sice souhlas pro tohoto konkrétního lékaře nesrozumitelný, ale s využitím tlumočníka je možné mu porozumět, a proto se jedná o platný projev vůle. Naopak pokud by pacient vůbec nebyl schopen artikulované řeči ani jiného způsobu domluvy a jeho projevy by objektivně nebylo možné pochopit, byl by projev vůle neplatný. Svéprávnost takového pacienta by však pravděpodobně již byla omezena, proto by vůbec nebyl způsobilý k tomu, souhlas udělovat a právně by za něj jednal jeho opatrovník či jiný zástupce.

Vážná vůle

Přestože je vůle člověka projevena vůči jeho okolí dostatečně srozumitelně a určitě, k tomu, aby nabyla právních účinků, je zapotřebí, aby byla též vyslovena vážně. Souhlas udělený žertem nebo například hercem v rámci divadelního představení vůbec není projevem vůle a zdravotní službu nelze na jeho základě poskytnout. Navenek projevená vůle jednajícího totiž v takovém případě neodpovídá skutečné vůli jednajícího a ostatní osoby jsou schopné tento rozpor rozpoznat. To je rozdíl oproti mentální rezervaci, o které jsme hovořili výše, neboť ta není pro okolí pacienta seznatelná, a proto neplatnost souhlasu nezpůsobuje.

Nahrávám...
Nahrávám...