dnes je 20.6.2024

Input:

Smlouva o zprostředkování

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.21
Smlouva o zprostředkování

Právní úprava smlouvy o zprostředkování je obsažena v § 642 až 651 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

Informační povinnosti

Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci všechny okolnosti, které jsou důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy. Rovněž zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli všechny skutečnosti, jež pro zprostředkovatele mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy.

Nárok na provizi

Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi zpravidla tehdy, pokud je uzavřena smlouva, jež je předmětem zprostředkování. Ze smlouvy může však vyplývat, že zprostředkovatel je povinen pouze obstarat pro zájemce příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem. Pak zprostředkovateli vzniká nárok na provizi již obstaráním této příležitosti.

Ze smlouvy o zprostředkování může vyplývat, že zprostředkovateli vzniká nárok na provizi teprve splněním závazku třetí osoby ze zprostředkovávané smlouvy. V takovém případě vzniká zprostředkovateli nárok na provizi i v případě, kdy závazek třetí osoby vůči zájemci zanikl nebo splnění závazku třetí osoby se oddálilo z důvodů, za které odpovídá zájemce. Rovněž pokud je základem pro určení výše provize rozsah splněného závazku třetí osoby, pak se započítává do tohoto základu i plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce.

Zprostředkovatel má nárok na provizi sjednanou, jinak obvyklou za zprostředkování obdobných smluv v době uzavření smlouvy o zprostředkování. Zprostředkovateli však nevzniká nárok na provizi, jestliže smlouva s třetí osobou byla uzavřena bez

Nahrávám...
Nahrávám...