dnes je 15.7.2024

Input:

Smlouva o tichém společenství s nepeněžitým vkladem

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3.6.2
Smlouva o tichém společenství s nepeněžitým vkladem

Smlouva o tichém společenství s nepeněžitým vkladem

(uzavřená podle § 673 § 681 obchodního zákoníku)

 

 

 

Brouček a syn,

s.r.o., IČ: 44364312,

se sídlem 100 00 Praha 10, Konvalinková 213,

zast. jednatelkou Anastázií Broučkovou

na straně jedné (dále jen podnikatel)

 

a

 

Naděžda, v.o.s.,

IČ: 32321431, se sídlem 100 00 Praha 10, Jabloňová 351,

zast. společnicí Naděždou Janečkovou

na straně druhé (dále jen tichý společník)

 

uzavírají tuto

 

 

SMLOUVU O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ

 

 

Článek 1

 

1. Touto smlouvou se tichý společník zavazuje poskytnout podnikateli nepeněžitý vklad uvedený v článku 2. této smlouvy a tímto se podílet na podnikání podnikatele.

 

2. Podnikatel se tichému společníkovi zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení povinného přídělu do svého rezervního fondu, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.

 

3. Tichý společník se ve stejném rozsahu, jaký představuje rozsah jeho účasti na zisku podnikatele, podílí i na případné ztrátě podnikatele.

 

 

Článek 2

 

1. Vklad tichého společníka představuje tyto věci movité a právo užívání věcí nemovitých ve vlastnictví tichého společníka:

a) věci movité:

1 barový pult, 10 kusů barových stoliček, 20 kusů jídelních stolů, 80 kusů čalouněných židlí, 6 ks nástěnných lampiček, 2 kusy lustrů v kombinaci dřevo a sklo, 1 kus nástěnných hodin zn. Quartz, 1 kus lednice zn. Calex,

b) právo užívání věcí nemovitých:

prostory vinárny o výměře 121 m3 v objektu v Praze 10, Petrklíčová č.p. 23 na pozemku č. kat. 321/1, parkoviště o výměře 421 m3 na pozemku č. kat. 322, garáž pro jedno osobní motorové vozidlo v objektu č.p. 23 na pozemku č. kat. 321/1, vše v katastrálním území Praha - Zahradní Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha - město na LV č. 435.

 

2. Movité věci předává tichý společník podnikateli při podpisu této smlouvy a podnikatel je přijímá, což obě smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují. Předáním a převzetím přechází vlastnické právo k věcem movitým na podnikatele.

 

3. Cenu poskytnutých movitých věcí smluvní strany shodně oceňují částkou 200 000 Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských) a tuto započítávají na vklad tichého společníka.

 

4. Nemovité věci předává tichý společník podnikateli k užívání při podpisu této smlouvy a podnikatel je přijímá, což obě smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují. Nemovité věci zůstávají ve vlastnictví tichého společníka. Tichý společník dává tímto podnikateli současně souhlas k provedení stavebních úprav potřebných ke zprovoznění prostor vinárny.

 

5. Cenu poskytnutého užívání nemovitých věcí smluvní strany shodně oceňují částkou 1 000 000 Kč (slovy jedenmiliónkorunčeských) a tuto započítávají na vklad tichého společníka.

 

 

Článek 3

 

1. Podíl tichého společníka na výsledku podnikání podnikatele se určuje částkou 40% (slovy čtyřicetprocent).

 

2. Pro určení konkrétní částky odpovídající podílu tichého společníka je rozhodná kromě dohodnuté procentní sazby účetní závěrka podnikatele. Tuto je podnikatel povinen sestavit po uplynutí každého účetního období, jímž je kalendářní rok.

 

3. Tichému společníkovi vzniká nárok na podíl ze zisku do 30 dnů po vyhotovení účetní závěrky. Tato lhůta běží od schválení účetní závěrky. Podnikatel je povinen oznámit tichému společníkovi datum předpokládaného schválení účetní závěrky s předstihem tří pracovních dnů a datum skutečného schválení účetní závěrky nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího schválení.

 

4. Podnikatel je povinen ve lhůtě uvedené v odst. 3) převést podíl na zisku na účet tichého společníka č. účtu 19-54629976/0100, který je veden u Komerční banky, a.s., pobočka Spálená 51. V případě prodlení je podnikatel povinen zaplatit tichému společníkovi zákonný úrok z prodlení.

 

5. Při pozdější ztrátě není tichý společník

Nahrávám...
Nahrávám...