dnes je 15.7.2024

Input:

Smlouva o kontrolní činnosti

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3.10.1
Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti

 

 

Stavby a demolice, s.r.o.,

IČ: 66778899, DIČ: CZ66778899

se sídlem Praha 8, Sokolovská čp. 567,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v odd. C vl. č. 6677,

zastoupený ing. Chrudošem Vykypělem, CSc.,

na straně jedné (dále jen vykonavatel)

 

a

 

Ubytovatel, a.s.,

IČ: 99009900, DIČ: CZ99009900,

se sídlem Ivančice, Brněnská čp. 78

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v odd. B vl. B. 9900,

zastoupené Václavem Bydlilem, předsedou představenstva,

na straně druhé (dále jen objednatel)

 

uzavřely tuto

 

s m l o u v u :

 

Čl. I.

Předmět smlouvy

 

1. Vykonavatel je podnikatelem v oblasti výstavby a demolic. Tuto podnikatelskou činnost je oprávněn vykonávat na základě osvědčení Komory stavitelů a demolitérů ČR.

2. Objednatel je podnikatelem v oblasti poskytování ubytovacích služeb. V rámci této své činnosti provádí přestavbu hotelu „Modrá hvězda“ ve Zlíně, nám. Svobody čp. 6, kteréhož je výlučným vlastníkem, jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.

3. Přestavba je prováděna na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a společností Stavbař, s.r.o., IČ: 44556677, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást (dále jen stavba).

4. Touto smlouvou se vykonavatel zavazuje provést pro objednatele kontrolu řádnosti provádění stavby.

 

Čl. II.

Doba a místo plnění

 

1. Kontrola podle předmětu této smlouvy bude prováděna pravidelně od 1. 2.2006 každý týden v pátek mezi 10:00 až 13:00, a to až do předání hotové stavby objednateli společností Stavbař, s.r.o., IČ: 44556677. Pokud nebudou zahájeny práce na stavbě počínaje dnem 23.1.2006, posouvá se přiměřeně termín zahájení pravidelných kontrol. O změně termínu zahájení prací na stavbě je povinen objednatel neprodleně informovat vykonavatele.

2. Kontrole bude vždy přítomen stavbyvedoucí ze společnosti Stavbař, s.r.o., IČ: 44556677. Provedení pravidelné kontroly se zaznamená do stavebního deníku. Zaznamenání kontroly ve stavebním deníku nemá vliv na splnění povinnosti uvedené v čl. V. odst. 3 této smlouvy - vyhotovení kontrolního osvědčení.

 

Čl. III.

Úplata

 

1. Za provedení kontroly se sjednává úplata ve výši 55.000 Kč (slovy padesátpěttisíckorunčeských). K ceně bude připočítáno DPH v zákonné výši platné v den uskutečněného zdanitelného plnění.

2. V úplatě jsou i zahrnuty nutné náklady vzniklé vykonavateli kontroly v souvislosti s provedením kontroly, kromě cestovních nákladů.

3. Nárok na úplatu a úhradu nutných nákladů vzniká vykonavateli až po té, co předá objednateli kontrolní osvědčení dle čl. V. této smlouvy.

4. Odměna za provedení kontroly a úhrada nutných nákladů jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu vykonavatelem, kterou je vykonavatel povinen předat objednateli spolu s kontrolním osvědčením.

5. V případě, že objednatel kontroly neuhradí úplatu v uvedeném termínu, bude povinen uhradit vykonavateli kontroly smluvní pokutu, která představuje 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Stejné podmínky

Nahrávám...
Nahrávám...