dnes je 27.2.2024

Input:

OSVČ a snížení zálohy ve zdravotním pojištění

6.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.12
OSVČ a snížení zálohy ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Pokud se na osobu samostatně výdělečně činnou vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení záloh na pojistné, pak musí být tyto zálohy placeny ve stanovené výši a pravidelně v určeném termínu, tedy za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce, a to již připsáním platby na příslušný účet zdravotní pojišťovny. Tyto zálohy jsou povinny platit OSVČ tehdy, pokud je jejich samostatná výdělečná činnost jediným, resp. při souběhu se zaměstnáním hlavním zdrojem příjmů.

Paušální režim

Odlišné podmínky platí pro ty OSVČ, které jsou činné v paušálním režimu. OSVČ činná v tomto režimu platí zálohy na pojistné (pojistné) podle zákona o daních z příjmů. Nepodává-li totiž tato OSVČ daňové přiznání tehdy, když se daň rovná paušální dani, a ani přehled zdravotní pojišťovně, pak v takovém případě nejsou předmětné platby zálohami na pojistné, ale považují se v rámci celkové platby za pojistné.

Vzhledem k zavedení více pásem paušálního režimu od 1. 1. 2023 jsou ve vyšších pásmech tohoto režimu zahrnuty v celkové výši měsíční platby paušální zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění vyšší než minimální zálohy. Na základě této skutečnosti se může stát, že OSVČ, která byla poplatníkem v paušálním režimu, ale nemá daň rovnu paušální dani, vznikne při zúčtování roku 2023 přeplatek pojistného. I na tento přeplatek se započítají zálohy placené správci daně a převedené ze společného osobního daňového účtu na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění.

Snížení zálohy OSVČ

Může se však například stát, že OSVČ dlouhodobě onemocní, a tento výpadek bude mít zásadní vliv na výši jejích příjmů. A právě stávající právní úprava obsahuje určitou vstřícnost vůči podnikatelskému sektoru tím, že umožňuje OSVČ v případě nepříznivého vývoje její ekonomické situace požádat zdravotní pojišťovnu o snížení vyměřené výše měsíčně placené zálohy. Aby však mohla OSVČ platit nižší zálohy, musí být splněna následující podmínka.

Podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sníží zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. To znamená, že činil-li průměrný měsíční příjem podnikatele po odpočtu výdajů v roce 2023 např. 90 000 Kč, lze požádat o snížení zálohy tehdy, jestliže průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů činí v roce 2024 nejvýše 60 000 Kč.

Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled za předcházející kalendářní rok.

Snížení zálohy placené OSVČ tak již není omezeno na období nejdéle tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, což platilo do 30. 11. 2011.

Poznámka:

Podotýkáme, že v souvislosti s novelou zákona č. 592/1992 Sb., provedenou zákonem č. 540/2020 Sb., se při stanovení vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné pracuje s účinností od 1. 1. 2021 s pojmem daňový základ (do konce roku 2020 se jednalo o příjmy po odpočtu výdajů). Takto pojatá úprava se však nedotkla formulace citovaného ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb.

Zahájení samostatné výdělečné činnosti

V roce, ve kterém podnikatel zahajuje svoji samostatnou výdělečnou činnost, nemůže žádat o snížení zálohy, neboť nelze naplnit podmínky uvedené ve výše citovaném ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., kdy se pro daný účel porovnává průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů v běžném roce a v roce předcházejícím. Při zahájení podnikatelské činnosti v roce 2024 se v souvislosti s placením záloh postupuje následovně:

  • podnikatel, pro kterého je jeho samostatná výdělečná činnost

Nahrávám...
Nahrávám...