dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 99/2005 SbNU, sv.37, K dohledu státu na nakládání s církevním majetkem v době totalitního režimuK podmínce souhlasu Státního úřadu pro věci církevní s trhovou smlouvou

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 99

I. ÚS 382/04

K dohledu státu na nakládání s církevním majetkem v době totalitního režimu
K podmínce souhlasu Státního úřadu pro věci církevní s trhovou smlouvou

Pokud byla v trhové smlouvě sjednána odkládací podmínka souhlasu Státního úřadu pro věci církevní, v době od 1. 1. 1952 byl tentosouhlas legitimně nahrazen souhlasem nastupujícího příslušnéhoorgánu- krajského národního výboru nebo okresního národního výboru.

Za této situace Ústavní soud usuzuje, že by bylo nepřiměřeně formalistické setrvávat na doslovném textu trhové smlouvy zakotvujícím podmínku souhlasu Státního úřadu pro věci církevní, jestliže byla příslušným opatřením jeho působnost přenesena na jiný státní orgán. Uváděnou podmínku je totiž třeba vykládat se zřetelem na smysl tehdejšího státního souhlasu s nakládáním s církevním majetkem, jímž byl dozor totalitního státu nad církvemi i v oblasti majetkové; je nepochybné, že tento smysl byl zcela naplněn i tehdy, jestliže byl - v souladu s tehdy již platným usnesením vlády - dán souhlas k takové smlouvě příslušným okresním národním výborem.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 10. května 2005 sp. zn. I. ÚS 382/04 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky N. o. C. č. h. v R. proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 261/2003-259 ze dne 25. 3. 2004, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 30 Co 393/2002-222 ze dne 27. 11. 2002 a proti rozsudku Okresního soudu v Rakovníku č. j. 4 C 576/98-196 ze dne 14. 8. 2002 o zamítnutí žaloby stěžovatelky na určení, že je vlastníkem nemovitostí, za vedlejší účasti R. P.

Výrok

I. Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 20 Cdo 261/2003-259 ze dne 25.3. 2004, rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 30 Co 393/2002-222 ze dne 27. 11. 2002 a rozsudek Okresního soudu v Rakovníku č. j. 4 C 576/98-196 ze dne 14. 8. 2002 v rozsahu týkajícím se stavební parcely č.378/6 a hospodářské budovy na této parcele uvedené o velikosti 138 m2 (vytvořené po rozdělení původní stavební parcely parc. č. 378/1) podle trhové smlouvy ze dne 8. 9. 1954 se ruší.

II. Ve vztahu k ostatním nemovitostem [uvedeným ve výroku I rozsudku Okresního soudu v Rakovníku č. j. 4 C 576/98-196 ze dne 14. 8. 2002 pod písm. a), c) a d)] se ústavní stížnost zamítá.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností brojí stěžovatelka proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 261/2003-259 ze dne 25. 3. 2004, jímž bylo odmítnuto její dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 30 Co 393/2002-222 ze dne 27. 11. 2002, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rakovníku č. j. 4 C 576/98-196 ze dne 14. 8. 2002 zamítající její žalobu na určení vlastnického práva k označeným nemovitostem (stavební parcela č. 378/5 a stavby na této parcele uvedené o velikosti 100 m2, stavební parcela č. 378/6 a hospodářské budovy na této parceleuvedené o velikosti 138 m2, stavební parcela č. 378/7 a hospodářské budovy na této parcele uvedené o velikosti 46 m2 a stavební parcela

Nahrávám...
Nahrávám...