dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 88/2005 SbNU, sv.37, K právu obviněného, aby mu bylo sděleno, jaké jednání je mu kladeno za vinuK povinnosti nalézacího soudu spolehlivě zjistit skutkový stavK tzv. fiktivním vkladům do hry na hracích automatech z hlediska naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 88

I. ÚS 125/04

K právu obviněného, aby mu bylo sděleno, jaké jednání je mu kladeno za vinu
K povinnosti nalézacího soudu spolehlivě zjistit skutkový stav
K tzv. fiktivním vkladům do hry na hracích automatech z hlediska naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu

Princip obsažený v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zajišťuje právo jednotlivce domáhat se stanoveným postupem svého práva u příslušného orgánu a zároveň představuje materiální obsah procesních garancí obsažených v hlavě páté Listiny základních práv a svobod, resp. v čl. 36 odst. 1 tohoto předpisu.

Svévolným vymezením skutku ve výroku o vině, který nebyl předmětem dokazování a nekoresponduje s popisem skutkového děje v odůvodnění napadeného rozhodnutí obecného soudu, orgány činné v trestním řízení nerespektují ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čímž zároveň zasahují do práva jednotlivce garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr.Michaely Židlické a soudců JUDr. Elišky Wagnerové (soudcezpravodaj) a JUDr. Miloslava Výborného - ze dne 25. dubna 2005sp.zn. I. ÚS 125/04 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. L. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2004 č. j. 7 Tdo 1485/2003-180, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 2003 č.j.8 To 287/2003-160 a proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28. 2. 2003 č. j. 15 T 67/2002-145, jímž byla uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 a 2 trestního zákona.

Výrok

I. Nerespektováním čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod porušil Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ze dne 7. 1. 2004 č. j. 7 Tdo 1485/2003-180, Krajský soud v Brně svým usnesením ze dne 1. 9. 2003 č. j. 8 To 287/2003-160 a Okresní soud v Hodoníně svým rozsudkem ze dne 28. 2. 2003 č. j. 15 T 67/2002-145 základní práva stěžovatelky garantovaná čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Proto se tato rozhodnutí v částech týkajících se stěžovatelky J. L. ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností zaslanou Ústavnímu soudu ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že postupem těchto soudů byla porušena její základní práva a svobody garantované ustanoveními čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl.6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 4 a 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

Výše citovaným rozsudkem soudu prvního stupně byly stěžovatelka a další obžalovaná shledány vinnými spácháním trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2

Nahrávám...
Nahrávám...