dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 67/2006 SbNU, sv.40, K otázce interpretace zákona v souladu s ústavním pořádkemK institutu zálohy na náklady konkursu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 67

II. ÚS 266/05

K otázce interpretace zákona v souladu s ústavním pořádkem
K institutu zálohy na náklady konkursu

Interpretace a aplikace ustanovení § 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, musí naplňovat smysl a účel právní úpravy, vést k posílení právní jistoty a zajištění rovných podmínek všem věřitelům dlužníka. Účelem institutu zálohy není zabránit, aby řízení proběhlo tam, kde zákon příslušným subjektům přímo ukládá je zahájit, a kde tudíž zájem na projednání konkursu převažuje nad zájmem zajistit dostatečné finanční krytí konkursních nákladů.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Jiřího Nykodýma a Dagmar Lastovecké - ze dne 23.března 2006 sp. zn. II. ÚS 266/05 ve věci ústavní stížnosti I., s. r. o. v likvidaci, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 1. 2005 sp. zn. 2 Ko 5/2005 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2004 sp. zn. 22 K 38/2004, jimiž bylo zastaveno řízení o prohlášení konkursu, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 5 zákona č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok

I. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 1. 2005 sp. zn. 2 Ko 5/2005 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2004 sp.zn. 22 K 38/2004 se zrušují.

II. Návrh na zrušení ustanovení § 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 10. 5. 2005 stěžovatelka navrhuje zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů s tím, že jimi byla porušena ústavně zaručená práva podle čl. 4 odst. 1 a 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka se domáhala prohlášení konkursu na svůj majetek u Krajského soudu v Ostravě podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon o konkursu a vyrovnání“). Soud ji usnesením ze dne 2. 11. 2004 vyzval k zaplacení zálohy na náklady konkursu ve výši 50 000 Kč ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení s poučením, že soud může řízení o prohlášení konkursu zastavit podle § 5 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, nebude-li ve stanovené lhůtě záloha zaplacena. Usnesením napadeným ústavní stížností soud řízení zastavil s odůvodněním, že zaplacení zálohy na náklady konkursu je nezbytné pro zajištění průběhu konkursního řízení, když uvedená záloha má pokrýt nezbytně nutné náklady správce konkursní podstaty a minimální výše odměny správce činí 50000 Kč. Podle prohlášení dlužníka jsou jeho majetkem pohledávky, které jsou soudně vymáhány, a movité věci za vstupní ceny 28 177 Kč. V této fázi řízení si soud není schopen učinit úsudek o dobytnosti předmětných pohledávek a o prodejnosti, případně výtěžnosti prodeje movitého majetku.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala stěžovatelka odvolání, v němž namítala, že nemohla zaplatit stanovenou zálohu, neboť nedisponuje požadovanou částkou, její pohledávky jsou s největší pravděpodobností nevymahatelné, popřípadě promlčené a její movitý majetek

Nahrávám...
Nahrávám...