dnes je 12.6.2024

Input:

Nález 58/2005 SbNU, sv. 36, K oprávnění disponovat za zákonem stanovených podmínek s věcí, právem nebo jinou majetkovou hodnotou zapsanou do soupisu konkursní podstaty; K opatřením činěným v rámci dohledu soudu nad průběhem konkursního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 58

III. ÚS 220/04

K oprávnění disponovat za zákonem stanovených podmínek s věcí, právem nebo jinou majetkovou hodnotou zapsanou do soupisu konkursní podstaty
K opatřením činěným v rámci dohledu soudu nad průběhem konkursního řízení

Je-li věc, právo nebo jiná majetková hodnota zapsána do soupisu konkursní podstaty, nemůže soud opatřením podle § 12 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, uložit povinnost osobě, která uplatňuje, že tato věc, právo nebo jiná majetková hodnota neměla být do soupisu zařazena, aby s nimi (jako jejich vlastník) disponovala; toto právo náleží za zákonem stanovených podmínek správci konkursní podstaty, příp. osobě, které udělí svůj souhlas (§ 18 odst. 3, § 19 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného - ze dne 17. března 2005 sp. zn. III. ÚS 220/04 ve věci ústavní stížnosti Z. K., spol. s r. o., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 20. 2. 2004 sp. zn. 45 K 14/2002, jímž bylo k návrhu Z. B., a. s., (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastník) rozhodnuto, že stěžovatelka je povinna uzavřít s vedlejším účastníkem dodatek k licenční smlouvě, kterým se prodlouží platnost licenční smlouvy k právům k ochranné známce ze dne 23. 6. 1998, uzavřené mezi úpadcem Z. K., a. s., a Z. B., a. s., jejímž předmětem je oprávnění Z. B., a. s., k výkonu práv k ochranným známkám.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 2. 2004 č. j. 45 K 14/2002-859 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou včas a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadla stěžovatelka usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 2. 2004 č. j. 45 K 14/2002-859, s tím, že napadeným rozhodnutím došlo k porušení jejího ústavně zaručeného vlastnického práva [čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“)] a zároveň na jeho základě mělo dojít k porušení ústavních principů obsažených v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 2 Listiny.

Jak Ústavní soud zjistil z příslušného soudního spisu, jejž si pro účely posouzení ústavní stížnosti vyžádal, napadeným rozhodnutím krajského soudu bylo v konkursní věci úpadce Z. K., a. s., (dále též „úpadce“) rozhodnuto k návrhu Z. B., a. s., (tj. vedlejšího účastníka), že Z. K., spol. s r. o., (tj. stěžovatelka) je povinna uzavřít s uvedeným vedlejším účastníkem dodatek č. 1 k licenční smlouvě k právům k ochranné známce ze dne 23. 6. 1998, uzavřené mezi úpadcem a Z. B., a. s., jejímž předmětem je oprávnění Z. B., a. s., za podmínek a v rozsahu stanoveném licenční smlouvou k výkonu práv k ochranné známce „Z. kombinovaná“, zapsané pod č. 152893 v rejstříku ochranných známek

Nahrávám...
Nahrávám...