dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 212/2006 SbNU, sv.43, Ke stanovení daně podle pomůcekK možnosti daňového subjektu vznášet námitky proti postupu správce daně

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 212

IV. ÚS 360/05

Ke stanovení daně podle pomůcek
K možnosti daňového subjektu vznášet námitky proti postupu správce daně

Podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví-li správce daně základ daně a daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si opatřil, přihlédne také ke zjištěným okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt, i když jím nebyly za řízení uplatněny. Za takové výhody lze považovat příkladmo okolnosti, za jakých podmínek daňový subjekt podniká, v jakém oboru činnosti podniká, v jaké lokalitě má umístěnu provozovnu apod. To, zda správce daně takovou okolnost zohlednil, je pak skutečností, kterou v rámci přezkumu zákonnosti musí hodnotit odvolací orgán v rámci odvolacího řízení.

Má-li daňový subjekt vznášet námitky k případné nezákonnosti postupu správce daně, tedy i námitky týkající se nedodržení povinnosti správce daně přihlédnout k výhodám plynoucím pro daňový subjekt, pak není-li daňový subjekt obeznámen s tím, ke kterým těmto výhodám bylo správcem daně skutečně přihlédnuto a o jakou výhodu se jednalo, nemůže vůči zákonnosti postupu správce daně vznášet relevantní námitky, a jeho postavení v odvolacím řízení je tudíž nerovné. V této souvislosti proto nelze s ohledem na ústavní konformitu výkladu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vykládat tak, že by striktně zakazovalo nahlížet do specifikovaných podkladů vůbec. Nebudou-li porušena práva ostatních daňových subjektů na ochranu údajů o nich, pak není důvodu odepřít daňovému subjektu nahlédnout do spisu v případě, že pomůckami konstruovaná daň využívá pouze údajů z dokladů a účetnictví - byť nesprávného a neúplného - samotného daňového subjektu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické - ze dne 20. listopadu 2006 sp. zn. IV. ÚS 360/05 ve věci ústavní stížnosti J.B. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005 sp.zn. 3 Afs 10/2004, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. 2003 sp. zn. 10 Ca 140/2003 a proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 19. 5. 2003 č. j. 7955/110/2002, č. j. 7956/110/2002, č. j. 7957/110/2002, č. j. 7958/110/2002 a č. j. 7959/110/2002, jimiž byla zamítnuta stěžovatelčina kasační stížnost a její žaloba proti pěti uvedeným rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, které zamítlo odvolání stěžovatelky proti dodatečným platebním výměrům vydaným Finančním úřadem v Milevsku, jimiž byla stěžovatelce vyměřena daň z příjmů fyzických osob za léta 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000.

Výrok

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005 sp. zn. 3Afs 10/2004, rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. 2003 sp. zn. 10 Ca 140/2003 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích č. j. 7955/110/2002, č. j. 7956/110/2002, č. j. 7957/110/2002, č. j. 7958/110/2002 a č. j. 7959/110/2002, všechny ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...