dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 138/2004 SbNU, sv.34, K výkonu rozhodnutí vyklizením bytu s regulovaným nájemnýmKe kritériím pro posuzování přiměřenosti náhradního bytu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 138

IV. ÚS 524/03

K výkonu rozhodnutí vyklizením bytu s regulovaným nájemným
Ke kritériím pro posuzování přiměřenosti náhradního bytu

České nájemní právo bytů je postaveno na výrazné ochraně nájemníků. Tato zvýšená ochrana je motivována zejména sociálními důvody, protože bydlení slouží k uspokojování jedné z nejzákladnějších lidských potřeb, a jako taková má mnohaletou tradici. Nicméně, jak již Ústavní soud několikrát konstatoval ve svých rozhodnutích, není přípustné přenášet sociální zátěž jedné skupiny lidí (nájemníci) na skupinu druhou (pronajímatelé). Vzhledem ke stávající situaci na trhu s byty pronajímatel nemá možnost získat legální cestou jako bytovou náhradu byt s regulovaným nájemným.

Výše nájemného sice má význam při posuzování adekvátnosti bytové náhrady, avšak jen v tom smyslu, že musí odpovídat obvyklé ceně nájmu v daném místě a čase. Nelze proto za srovnatelnou považovat takovou výši nájemného, která přežívá z doby, kdy platila protiústavní úprava regulace nájemného. Okolnost, že dosud nebyla přijata zákonná úprava nájemného, která by vedla k jeho deregulaci, nemůže jít k tíži pronajímatelů. Deformace trhu s byty způsobená dlouhodobým neřešením problému nájemních bytů s tzv. regulovaným nájemným nemůže být dále konzervována judikaturou soudů. Je v rozporu s ústavními principy, jestliže se uměle např. soudními rozhodnutími vytváří nerovnost subjektů soukromoprávních vztahů. Nelze stavět do nerovného postavení nájemce bytů s tzv. regulovaným nájemným a nájemce bytů s neregulovaným nájemným, stejně jako nelze do nerovného postavení stavět pronajímatele, kteří vlastní domy s byty s tzv. regulovaným nájemným, proti pronajímatelům, kteří vlastní domy s byty s neregulovaným nájemným. Proto dosáhne-li pronajímatel exekučního titulu na vyklizení bytu s tzv. regulovaným nájemným, má právo se domoci exekučního vyklizení za stejných podmínek jako pronajímatel, který dosáhl téhož u bytu s neregulovaným nájemným.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 23. září 2004 sp. zn. IV. ÚS 524/03 ve věci ústavní stížnosti Ing. P. Š. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 30. 5. 2003 sp. zn. 12 Co 929/2002, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Prostějově z 13. 4. 1999 sp. zn. E 401/98, jímž byl zamítnut stěžovatelův návrh na provedení exekuce vyklizením bytu.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. května 2003 č. j. 12 Co 929/2002-105 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2003 č. j. 12 Co 929/2002-105, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 13. 4. 1999 č. j. E 401/98-50. Tímto usnesením soudu prvního stupně byl zamítnut návrh oprávněného (stěžovatele) na provedení exekuce vyklizením bytu. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že náhradní byt, který nabídl stěžovatel a který podle exekučního titulu náleží povinné (vedlejší účastnici řízení), nesplňuje

Nahrávám...
Nahrávám...