dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 135/2006 SbNU, sv. 42, K rovnosti účastníků soudního řízení; K rozhodování o odvolání proti výroku o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 135

IV. ÚS 748/05

K rovnosti účastníků soudního řízení
K rozhodování o odvolání proti výroku o nákladech řízení

Pokud soud prvního stupně nezaslal odvolání protistrany druhému účastníku řízení ani jeho řádně zvolenému právnímu zástupci, odňal mu možnost seznámit se s obsahem odvolání a případně realizovat svá procesní práva. Pokud toto pochybení nenapravil ani soud druhého stupně, který o odvolání rozhodl v neveřejném zasedání, došlo postupem obecných soudů k aplikaci relevantních ustanovení občanského soudního řádu v rozporu s ústavním principem rovnosti účastníků řízení a k porušení stěžovatelových práv ústavně zaručených v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické - ze dne 12. července 2006 sp. zn. IV. ÚS 748/05 ve věci ústavní stížnosti P.C. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2005 č. j. 14Co 332/2005-32, kterým bylo k odvolání vedlejší účastnice Ing. J. H. změněno usnesení soudu prvního stupně tak, že se stěžovateli nepřiznává náhrada nákladů exekučního řízení a nákladů exekuce, a kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2005 č. j. 14 Co 332/2005-32 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze. V ústavní stížnosti zrekapituloval průběh exekučního řízení, ve kterém k jeho návrhu jako oprávněného Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 21. 1. 2005 č. j. 33 Nc 6815/2003-24 zastavil výkon exekuce vedené proti povinné (výrok I.), uložil jí, aby uhradila stěžovateli náklady exekučního řízení ve výši 1 500 Kč a náklady exekuce ve výši 3 974 Kč (výroky II. a III.) a stěžovatele zavázal povinností zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 3 974 Kč (výrok IV.). Proti výrokům II. a III. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 podala povinná, mající v řízení před Ústavním soudem postavení vedlejší účastnice, odvolání spojené se žádostí o osvobození od soudních poplatků a dalších nákladů soudního řízení, kterému Městský soud v Praze vyhověl.

2. Stěžovatel s rozhodnutím Městského soudu v Praze nesouhlasil a namítl, že mu nesprávným postupem obecných soudů byla odňata možnost vyjádřit se k odvolání povinné, neboť Obvodní soud pro Prahu 1 při doručování odvolání povinné pochybil, když je nezaslal stěžovateli či jeho právnímu zástupci Mgr. Stanislavu Němcovi, ale odvolání adresoval advokátce Mgr. Janě Bodlákové, která však v té době již stěžovatele nezastupovala. Pochybení v doručení nezjistil ani Městský soud v Praze, který vycházel z toho, že stěžovatel se k podanému odvolání nevyjádřil, a v neveřejném zasedání ústavní stížností napadeným usnesením změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 v napadených výrocích tak,

Nahrávám...
Nahrávám...