dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 116/2001 SbNU, sv.23, K právu na přístup k souduK zastavení občanského soudního řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 116

I. ÚS 80/01

K právu na přístup k soudu
K zastavení občanského soudního řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Byl-li soudní poplatek zaplacen, představuje zastavení řízení o správní žalobě soudem pro nezaplacení soudního poplatku porušení práva účastníka řízení domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 11. srpna 2001 sp. zn. I. ÚS 80/01 ve věci ústavní stížnosti M., a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 11. 12. 2000 sp. zn. 6 A 96/2000, jímž bylo řízení o stěžovatelově žalobě zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

I. Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 12. 2000 č. j. 6 A 96/2000-15 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel M., a. s., domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 12. 2000 č. j. 6 A 96/2000-15, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Stěžovatel v návrhu své ústavní stížnosti uvádí, že Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. 12. 2000 č. j. 6 A 96/2000-15 rozhodl tak, že řízení se zastavuje. Své rozhodnutí odůvodnil soud tím, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani poté, co byl soudem vyzván k jeho zaplacení ve stanovené lhůtě deseti dnů.

Žalobou podle hlavy druhé části páté občanského soudního řádu se u soudu stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Prezidia Komise pro cenné papíry o uložení pokuty.

Protože stěžovatel při podání žaloby poplatek nezaplatil, vrchní soud stěžovatele k tomu vyzval a stanovil lhůtu k zaplacení 10 dnů od doručení výzvy. Výzva byla vyhotovena na tiskopisu SEVT o. s. ř. č. 4a a podle tohoto formuláře měl stěžovatel zaplatit soudní poplatek v kolcích. Stěžovatel poukazuje na to, že poplatek ve lhůtě stanovené soudem zaplatil, sice ne v kolcích, ale na základě informace podané kanceláří soudu poukázal dne 29. 11. 2000, tj. druhý den po doručení výzvy k zaplacení poplatku, částku 1 000 Kč bankovním převodem na účet sdělený soudem, tedy na číslo účtu

3703-6523-021/0710, v. s. 962000. Kopie výpisu z účtu ČSOB ze dne 29. 11. 2000 je připojena k návrhu ústavní stížnosti.

Jelikož proti výše uvedenému rozhodnutí vrchního soudu není opravný prostředek přípustný, podal stěžovatel stížnost k Ústavnímu soudu.

Porušení svého ústavně zaručeného práva podle čl. 36 odst. 1 Listiny stěžovatel spatřuje zejména v tom, že Vrchní soud v Praze bezpečně neověřil, zda byl poplatek uhrazen, a přesto řízení o žalobě zastavil, což má pro něj významné hmotněprávní následky, protože s ohledem na uplynutí zákonné lhůty již nemůže znovu podat žalobu na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Prezidia Komise pro cenné papíry (rozhodnutí ze dne 9. 8. 2000 č. j. 31/2010/2000).

K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 96/2000, jakož i vyjádření tohoto soudu k projednávané věci.

Vrchní soud v Praze ve svém vyjádření k obsahu ústavní stížnosti uvedl, že dne 11. 12. 2000 bylo vydáno bez nařízení jednání usnesení č. j. 6 A 96/2000-15, jímž bylo zastaveno

Nahrávám...
Nahrávám...