dnes je 29.3.2023

Input:

Kontrolní orgány podle zákona o zdravotních službách

22.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.4
Kontrolní orgány podle zákona o zdravotních službách

JUDr. Adam Doležal

Orgány kontroly

Tato část se zabývá podrobně vymezením pravomocí kontrolních orgánů, rozsahem a výkonem kontroly v oblasti zdravotnictví tak, jak je kontrola upravena zvláštními předpisy. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále též ZZS), upravuje kontrolní orgány a jejich činnost zejména v části desáté.

Podle ustanovení § 107 ZZS "kontrolu poskytovatelů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo kontrolu poskytovatelů nebo jiných právnických nebo podnikajících fyzických osob v souvislosti s prováděním činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k činnosti nebo jiného obdobného povolení podle tohoto zákona nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby, kontrolu poskytovatelů sociálních služeb uvedených v Národním registru poskytovatelů a osob poskytujících zdravotní služby podle § 20 (dále jen "kontrolované osoby“) provádí:

 1. ministerstvo,

 2. příslušný správní orgán,

 3. krajský úřad, který zaznamenal poskytovatele sociálních služeb nebo osobu poskytující zdravotní služby podle § 20 do Národního registru poskytovatelů,

 4. Státní ústav pro kontrolu léčiv,

 5. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o poskytovatele poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření; tím není dotčena kontrolní činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle jiných právních předpisů,

 6. generální ředitelství Vězeňské služby, jde-li o zdravotní služby poskytované v jejím zdravotnickém zařízení,

 7. komory, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.“

Kontrolu dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil České republiky umístěných v zahraničí provádí Ministerstvo obrany.

Pravomoci kontrolních orgánů

Kontrolní orgány kontrolují činnost zejména v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. V rámci své činnosti jsou tyto orgány oprávněny zjišťovat nedostatky a následně:

 1. ukládat k odstranění zjištěných nedostatků nápravná opatření,

 2. stanovit lhůty, v nichž je třeba nápravné opatření splnit,

 3. kontrolovat splnění nápravných opatření,

 4. požadovat na kontrolovaných osobách písemné zprávy o splnění nápravných opatření.

V rámci této kontrolní činnosti pak výslovně ministerstvo a krajský úřad, případně jiný příslušný orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. b) ZZS kontrolují plnění povinností a podmínek stanovených ZZS nebo jinými právními předpisy upravujícími zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami.

Specifické oprávnění pak mají v rámci prováděné kontroly personálního zabezpečení poskytování zdravotních služeb zaměstnanci krajů zařazení do krajských úřadů, kteří jsou oprávněni v odůvodněných případech nahlížet do pracovních smluv zaměstnanců poskytovatele. Podstatné je zde i to, že tyto případy musí být odůvodněné, tj. nelze provádět tuto kontrolu bez jejího opodstatnění.

Nahrávám...
Nahrávám...