dnes je 29.3.2023

Input:

Kontrola zaměstnanosti

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.10
Kontrola zaměstnanosti

JUDr. Adam Doležal

Orgány kontroly

Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti je řešena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to zejména v části sedmé. Podle § 125 zákona o zaměstnanosti tuto činnost vykonávají:

 • Státní úřad inspekce práce,

 • oblastní inspektoráty práce,

 • celní úřady,

 • Generální ředitelství Úřadu práce,

 • krajské pobočky Úřadu práce.

Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u:

 1. zaměstnavatelů,
 2. právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,
 3. fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona.

Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje:

 1. plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení,
 2. plnění cílených programů celostátního charakteru.

Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Pravomoci kontrolních orgánů

Průběh kontroly není komplexně v zákoně o zaměstnanosti upraven, použije se proto subsidiárně ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. Kontrola může být zahájena na základě podnětu nebo jako kontrola běžná. Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základě písemného podnětu nebo podnětu učiněného ústně do protokolu, informuje písemně o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal, je-li znám. Jedná-li se o podnět ke kontrole z důvodu diskriminace, má v podnětu označená diskriminovaná fyzická osoba právo vyjádřit se k obsahu podnětu a ke skutečnostem zjištěným orgánem kontroly.

Při kontrole musí každá fyzická osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, prokázat orgánu kontroly svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Orgán kontroly může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila k orgánu kontroly a předložila doklady potřebné k provedení kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

Zaměstnanci orgánů kontroly jsou navíc oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu.

Tedy každá osoba vykonávající činnost v ordinaci musí být v pracovněprávním či obdobném vztahu k provozovateli. Může jít o běžný pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. V úvahu přichází také činnost jiného soukromého lékaře v ordinaci cizí na základě obchodněprávní smlouvy (např. krátkodobý zástup).

Nelze tedy například postupovat tak, že lékař umožní získání praxe ve své ordinaci jinému lékaři bez jakékoli pracovní smlouvy či dohody. Osoba pracující v ordinaci musí vždy pracovat na určitém smluvním základu.

U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu.

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

 1. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
 2. zprostředkuje zaměstnání bez povolení,
 3. vykonává nelegální práci,
 4. umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, tj.
  1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
  2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,
 5. nesplní oznamovací povinnost podle § 87,
 6. umožní výkon
Nahrávám...
Nahrávám...