dnes je 29.3.2023

Input:

Kontrola v oblasti státního požárního dozoru

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.7
Kontrola v oblasti státního požárního dozoru

JUDr. Adam Doležal

Základní požadavky na požární ochranu upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Běžnou ordinaci soukromého lékaře lze řadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, a to podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona. Pokud se ordinace lékaře nachází v 15. a vyšším nadzemním podlaží, popř. nad 45 m, řadí se dokonce do činností s vysokým požárním zatížením. (Blíže k zařazení srovnej kapitolu 6.8. Požární ochrana ve zdravotnickém zařízení). Základní povinnosti vybavení ordinace jsou upraveny v projektové dokumentaci stavby.

Při státním požárním dozoru dochází pak zejména ke kontrole splnění povinností uvedených zákonem a jinými předpisy o požární ochraně. Zejména se bude jednat o následující povinnosti (demonstrativní výčet):

  • zda poskytovatel obstaral a zabezpečil v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržoval je v provozuschopném stavu,

  • zda vytváří dostatečné podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména zda udržuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárněbezpečnostních zařízení,

  • zda dodržuje technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků a činností,

  • zda označil pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

  • zda pravidelně kontroluje prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně, o čemž je nutné vést řádnou evidenci,

  • zda stanovil organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, zda prokazatelným způsobem stanovil podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů, a zda jsou tyto podmínky při provozování praxe dodržovány.

V praxi u poskytovatele zdravotních služeb bude zejména kontrolováno rozmístění požární techniky, podmínky pro hašení požárů a označení značkami, příkazy a zákazy ve vztahu k požární ochraně. Bude nutné, aby požární technika byla rozmístěna v množství a druzích v souladu s kolaudačním rozhodnutím a požárněbezpečnostním řešením staveb.

Kromě toho orgány kontroly kontrolují dokumentaci, která by měla obsahovat následující položky:

  • dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,

  • posouzení požárního nebezpečí,

  • stanovení

Nahrávám...
Nahrávám...