dnes je 15.7.2024

Input:

Komisionářská smlouva dle § 577 a násl ObchZ (květen 2013)

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3.5.1
Komisionářská smlouva dle § 577 a násl ObchZ (květen 2013)

Komisionářská smlouva dle § 577 a násl ObchZ

 

JUVENTUS s.r.o., IČ: 60009867,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl. č. 10834

zast. jednatelem Josefem Novákem

na straně jedné (dále jen komitent)

 

a

 

Velkoobchod hotových jídel s.r.o., IČ: 12345678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C vl. č. 675

zast. jednatelem ing. Janem Novým

na straně druhé (dále jen komisionář)

 

uzavřely podle § 577 až a násl-590. zákona č. 513/1991 Sb. , obchodního zákoníku v platném znění tuto

 

 

s m l o u v u k o m i s i o n á ř s k o u :

 

Čl. 1

Předmět smlouvy

 

1.1 Komisionář je podnikatelem v oblasti vývozu mražených jídel podle receptur staročeské kuchyně

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek komisionáře uzavřít vlastním jménem kupní smlouvu s třetí osobou z členské země Evropské unie, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k zboží - mražených jídel podle receptur staročeské kuchyně v množství cca 5 tun, a to za úplatu (dále jen zboží) a na účet komitenta.

1.3 Vlastnické právo ke zboží svěřené komisionáři k prodeji má komitent až do okamžiku, kdy vlastnické právo přejde na třetí osobu.

 

Čl. 2

Úplata

 

2.1 Komitent se zavazuje, že za činnost uvedenou v čl. 1 této smlouvy uhradí komisionáři úplatu za každé jednotlivé prodané zboží ve výši 10% z dosažené ceny plus DPH v zákonné výši.

2.2 Úplata uvedená v odstavci 2.1 této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí osobou. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného komisionářem a předaného neprodleně po uzavření kupní smlouvy s třetí osobou komitentovi.

2.3 Úplata bude poukázána na účet komisionáře vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 1, Spálena č. 54, č. účtu: 19- 987654/0100.

2.4 Úplata uvedená v odst. 2.1 této smlouvy zahrnuje i veškeré náklady, které komisionář nutně či užitečně musel vynaložit při plnění této smlouvy.

2.5 Komisionář je povinen s daňovým dokladem předat komitentovi zprávu o výsledku splnění této smlouvy. Ve zprávě je povinen označit třetí osobu, se kterou smlouvu uzavřel, jinak je komitent oprávněn vymáhat plnění z takové smlouvy na komisionářovi.

 

 

Čl. 3

Smluvní pokuta

 

Komitent se zavazuje, že v případě prodlení s platbou úplaty v termínu tak, jak je uvedeno v odst. 2.2 této smlouvy, uhradí komisionáři za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky denně.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti komisionáře

 

4.1 Komisionář je povinen při zařizování záležitosti, která je předmětem této smlouvy, postupovat s odbornou péčí a podle pokynů komitenta. Od jeho pokynů se může odchýlit jen, když je to v zájmu komitenta.

4.2 Komisionář je oprávněn použít k plnění této smlouvy jiné osoby, za kterou však odpovídá komitentovi v plném rozsahu své odpovědnosti.

4.3 Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva získaná při plnění této smlouvy a vydat mu vše, co získal plněním této smlouvy.

 

Čl. 5

Ochrana zájmů komitenta

 

5.1 Komisionář je povinen zboží převzaté za účelem plnění této smlouvy opatrovat s péčí řádného hospodáře.

5.2 Komisionář je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění zboží před živelným nebezpečím a zcizením, a to ke dni převzetí zboží. Pojistné jde k tíži komisionáře jako součást úplaty dohodnuté v této smlouvě.

 

Čl. 6

Trvání smlouvy a její výpověď

 

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vypovědět ji může komitent i komisionář.

6.2 Výpovědní doba je tříměsíční pro obě smluvní strany. Výpovědní doba počne běžet vždy od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7.2 Tato smlouva může být měněna pouze po vzájemném projednání písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě.

7.3 Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, vztahují se na ní obecně závazné právní předpisy.

7.4 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

7.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Každé oběma smluvními stranami řádně podepsané vyhotovení má stejnou právní sílu.

7.6 Podle dohody účastníků se písemnosti mezi nimi doručované v souvislosti s touto smlouvou považují za doručené tehdy, pokud byly zaslány na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na poslední písemně uvedenou adresu druhé smluvní strany i tehdy, pokud adresát odmítne písemnost přijmout (pak je dnem doručení den odmítnutí převzetí zásilky) nebo si zásilku nevyzvedne v úložní době

Nahrávám...
Nahrávám...