dnes je 29.3.2023

Input:

INT/5 - Diagnostika a léčba akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG

31.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5
INT/5 - Diagnostika a léčba akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG

Standard léčebného a diagnostického postupu

A. Identifikační údaje

Autor: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.,
MUDr. Jan Bělohlávek
Editor: MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Oponent: prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Verze provedení: První autorská verze
Za zpracování a další aktualizaci
doporučeného postupu odpovídá:
CEESTAHC
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Autorská doména: CEESTAHC
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Kdo péči poskytuje: Praktický lékař, internista, kardiolog
Odbornosti (dle číselníku VZP): 001, 101, 107
Komu je péče poskytována: Pacienti s akutním koronárním syndromem.
Poznámka: Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě
připomínek dalších odborníků, Univerzitního centra
pro kvalitu ve zdravotnictví, LF MU Brno a společnosti
CEESTAHC – Central and Eastern European Society of
Technology Assessment in Health Care.

B. Věcný rámec standardu

B1. Vymezení věcného rámce standardu

Použité pojmy a zkratky:

AKS – akutní koronární syndrom

TF – tkáňový faktor

STEMI – ST segment elevation myocardial infarction

NTEMI – Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

AP – angina pectoris

PCI – Percutaneous Coronary Intervention – časná koronární intervence

TnT – troponin T

TnI – troponin I

CK – kreatinkináza

CK-MB mass – plazmatická hmotnostní koncentrace CK MB

IM – infarkt myokardu

LK – levá komora

MSCT – Multislice Computed Tomography

DSCT – Dual Source Computed Tomography

hs-CRP – High-Sensitivity C-Reactive Protein

ICHS – ischemická choroba srdeční

ASA – kyselina acetylsalicylová

ADP – adenosin difosfát

aPTT – aktivovaný protrombinový čas

HIT – Heparin-Induced Thrombocytopenia – heparinem indukovaná trombocytopenie

LMWH – Low Molecular Weight Heparin – nízkomolekulární heparin

GF – glomerulární filtrace

INR – International Normalized Ratio

DES – drug eluting stents

Definice onemocnění:

Akutní koronární syndromy (AKS) jsou akutní projevy ischemické choroby srdeční, tj. všechny stavy spojené patofyziologicky s nestabilním plátem a na něj nasedající trombózou v koronární tepně, klinicky s klidovými bolestmi na hrudi nebo jejich ekvivalenty (infarkt myokardu, non-Q infarkt myokardu, minimální myokardiální léze – mikroinfarkt, nestabilní angina pectoris).

Patofyziologie:

V současné době je ateroskleróza považována za primárně zánětlivé onemocnění, které se vyvíjí po desetiletí a je charakterizováno velmi specifickými buněčnými reakcemi na ukládání lipidů ve stěně cévní. Aterosklerotický proces může probíhat ve formě postupného pomalého zvětšování fokálních i difuzních lézí, které v různém rozsahu zužují lumen tepen. Pak se projeví především ischemií, která vzniká většinou při námaze při vzniku nepoměru mezi potřebou a dodávkou kyslíku pro myokard.

Druhou formou, kterou se může aterosklerotický proces projevit, je nestabilní (vulnerabilní) léze, riziková forma, která vede ke vzniku AKS. Riziko je zde především v erozích, povrchních ulceracích a rupturách těchto lézí, uvedené procesy jsou pak následovány koronární trombózou. Rozsah trombózy (nástěnná, obturující) pak rozhoduje o tom, kterou z uvedených forem se AKS bude manifestovat. Postupná progrese aterosklerotického procesu může probíhat i formou střídání stabilního průběhu s opakovanými epizodami nestability u jednoho nemocného. Vulnerabilní aterosklerotický plát je proto v současné době považován za základní patologický podklad vzniku akutních koronárních syndromů (AKS). Poznatky posledních let pak doplnily patogenezi AKS o pojem „vulnerabilní krve“ a „vulnerabilního (ischemického) myokardu“. Tak vznikla i definice „vulnerabilního nemocného“, což je nemocný, u kterého s vysokou pravděpodobností dojde k rozvoji AKS v následujících 12 měsících.

Nemocný, který již přichází s probíhajícím AKS, má při časně provedené koronarografii obvykle nález tzv. „culprit“ léze – tedy stenózy, která je příčinou AKS. Definice vulnerabilního plátu pak říká, že jde o takový aterosklerotický plát, který se v budoucnu stane „culprit“ lézí. Jde tedy o prospektivní terminologii, ve které je pojem vulnerabilního plátu použit pro aterosklerotický plát s histologickými změnami, které jsou charakteristické pro plát s náchylností ke vzniku ruptury.

Definice vulnerabilního plátu je proto dána morfologickými charakteristikami: plát, který má tendenci ke vzniku ruptury má velké lipidové jádro, pokryté tenkou fibrózní čepičkou a obsahuje velké množství zánětlivých elementů – makrofágů a neutrofilů. Aktivované buňky zánětu produkují proteolytické enzymy – především metaloproteinázy matrix, které oslabují fibrózní povrchovou vrstvu plátu, snadno pak vznikají fisury a ruptury takového plátu. Dalšími histologickými změnami, které se často ve vulnerabilních plátech nacházejí, jsou přítomnost kalcifikací, pozitivní remodelace a krvácení do plátu. Ateromatózní hmota plátu obsahuje velké množství makrofágů a tkáňového faktoru (TF). Ten je vysoce trombogenní a působí velmi intenzivně na spouštění procesu koagulace – vytváří komplex s koagulačními faktory VII/VIIa, což vede k aktivaci faktorů IX a X, takže dochází ke spuštění jak vnitřní, tak zevní koagulační kaskády. Tato aktivace pak vede k tvorbě trombinu, aktivaci destiček a ke generaci fibrinu.

Ruptura plátu vzniká z vnitřních a zevních příčin. Faktory vnitřní souvisí s histologickým složením plátu – zde je jejich souhrn: tenká čepička plátu, velké lipidové jádro, napětí stěny tepny („wall shear stress“), infiltrace makrofágy a jejich apoptóza, zánětlivé změny, apoptóza T-lymfocytů a buněk hladkého svalstva, degradace extracelulární matrix. U nemocných umírajících v časné fázi akutního IM jsou pláty, které vedly k akutní trombóze věnčité tepny, charakterizovány především výraznými zánětlivými změnami, invazí makrofágů, lymfocytů a buněk hladkého svalstva. Jistý je i podíl koronární vazokonstrikce.

Méně častou příčinou je dynamická obstrukce, která je způsobena intenzivním fokálním spazmem epikardiální věnčité tepny (Prinzmetalova variantní angina). Lokální spazmy jsou častější při endoteliální dysfunkci a hyperkontraktilitě hladkého svalstva stěny tepny. Zcela výjimečnou příčinou obstrukce může být i tzv. svalový můstek, tj. komprese epikardiální věnčité tepny svalovým snopcem v systole.

Extrakardiální mechanizmy

Ke vzniku AKS může dojít také mechanizmy extrakardiálními, které se uplatňují buď za přítomnosti fixní koronární aterosklerotické léze, nebo i při normálním nálezu na koronárních tepnách. Jsou to stavy se zvýšeným požadavkem na dodávku kyslíku pro myokard při horečkách, tachykardii, tyreotoxikóze, ale také při emočním stresu a hyperadrenergních stavech. Dále to může být při snížení průtoku věnčitou tepnou při hypotenzi, u snížené dodávky kyslíku myokardu při anémii a hypoxemii a při zvýšeném afterloadu levé komory srdeční např. u hypertenze nebo aortální stenózy. Rovněž přítomnost koronárních píštělí (drobné tepenné spojky věnčitých tepen přímo do dutiny levé komory) může způsobit obraz myokardiální ischemie.

Klasifikace onemocnění:

V časné fázi průběhu AKS jsou nemocní rozdělováni do 2 skupin podle elektrokardiografického (EKG) nálezu. V 1. skupině jsou nemocní s typickou bolestí na hrudníku se současným nálezem elevací ST úseků v elektrokardiogramu trvající více než 20 min. U většiny těchto nemocných dochází k rozvoji akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseků, označovaného zkratkou STEMI, příčinou bývá nejčastěji úplná okluze koronární tepny a terapeutickým cílem je neodkladné obnovení krevního průtoku v této tepně reperfuzní léčbou.

Druhou skupinu tvoří nemocní s akutní bolestí na hrudníku, u kterých se přetrvávající elevace ST úseků v elektrokardiogramu nevyskytují, a pak hovoříme o akutním koronárním syndromu bez elevací ST úseků na EKG. Na EKG se nejčastěji vyskytují trvalé nebo přechodné deprese úseků ST, samotné změny vlny T (inverze, oploštění, případně pseudonormalizace dříve invertované vlny T) nebo jen přechodné elevace ST úseků. U části nemocných může být nález na EKG normální. Nemocné v této skupině rozdělujeme dále podle přítomnosti zvýšení srdečních markerů nekrózy na podskupinu s nestabilní anginou pectoris (markery nekrózy negativní) a na podskupinu nemocných s akutním infarktem myokardu bez elevací ST úseků (markery nekrózy pozitivní). Tento typ infarktu myokardu je označován zkratkou NSTEMI.


B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění

Nejnovější epidemiologická data o AKS pro Českou republiku byla získána v rámci realizace registru CZECH. V něm byla sbírána data o nemocných s AKS s cílem zhodnocení incidence a léčby akutních koronárních syndromů, zhodnocení efektivity národní sítě PCI center a srovnání PCI center s menšími nemocnicemi, a to ve dvou krajích ČR s celkovou populací 1 053 000 obyvatel (15 komunitních nemocnic a 2 PCI centra) a dále ze všech 21 PCI center v ČR (populace ČR 10 300 000). Na základě sběru dat po dobu jednoho měsíce (listopad roku 2005) pak vychází, že v České republice je incidence AKS 3 248 případů na 1 milion obyvatel za rok. Z tohoto počtu pak představují nemocní se vstupní diagnózou STEMI 24 %, s NSTEMI 45 % (z toho 29 % nemocní s nestabilní AP), u ostatních nemocných se jednalo o jiné vstupní diagnózy (st.p. kardiopulmonální resuscitaci, akutní srdeční selhání, bolest na hrudi k vyloučení koronární etiologie). Nemocniční mortalita nemocných s AKS zjištěná v tomto registru byla 5,1 %, u STEMI léčených časnou koronární intervencí (PCI) byla 5,5 %, významně vyšší byla u STEMI léčenými bez PCI (25,5 %), velmi nízká byla u skupiny nemocných s nestabilní AP (0,9 %). Tento registr má řadu omezení, např. krátkou dobu sledování, celkově malý počet zařazených pacientů, značnou selekci pacientů v PCI centrech, nicméně poskytuje velmi zajímavé informace o aktuálním stavu léčby nemocných s AKS v ČR.

Ze zahraničních dat pak vyplývá, že roční incidence přijetí nemocných s NSTEMI AKS je 3 na 1 000 obyvatel, což je srovnatelné s výsledky z CZECH registru. Také udávaná mortalita nemocných s AKS je podobná jako v registru CZECH, pro nemocné se STEMI je to 7 %, NSTEMI 5 %, mortalitní data po 6 měsících jsou pak 12 % u STEMI a 13 % u NSTEMI AKS. Dlouhodobá data pak vykazují po 4 letech sledování až 2krát vyšší mortalitu nemocných s NSTEMI oproti pacientům se STEMI, tento rozdíl je vysvětlován tím, že nemocní s NSTEMI jsou v průměru starší, jsou polymorbidní, především mají častější diabetes mellitus a renální selhání.

B3. Klasifikační předpoklady

Instituce:

Pracoviště praktického lékaře, odborného lékaře, interní oddělení nemocnice, kardiologické oddělení nemocnice (dle indikované úrovně péče).

Odborný personál:

Praktický lékař pro dospělé, lékař s atestací z vnitřního lékařství, lékař s atestací z kardiologie.

Technické předpoklady:

Odpovídají výše uvedeným institucím.

Jiné předpoklady:

Nejsou.

C. Proces péče

(viz vývojový diagram 1)

C1. Vstupní podmínky procesu péče

V akutní fázi je možná stručná informace o základních rizikových faktorech aterosklerózy, ale anamnéza musí být zaměřena především na informace, které se týkají akutního stavu. Ptáme se na charakter bolesti, lokalizaci, trvání, úlevu po nitroglycerinu, srovnání s předchozími atakami obdobné bolesti (vznik v klidu, frekvence, intenzita, trvání, úleva po nitroglycerinu). Snažíme se zjistit možnou přítomnost závažné arytmie a srdečního selhání – u těchto nemocných mohou být v popředí symptomů palpitace, poruchy vědomí a dušnost.

Podrobnější anamnestické údaje charakteristické pro nestabilní anginu/AKS bez elevací ST úseků:

 • Bolest na hrudníku tlakového, svíravého, pálivého charakteru, někdy pocit tíhy, propagace bolesti do krku, dolní čelisti, ramen, zad, levé horní končetiny, někdy do obou horních končetin. Možná je i lokalizace bolesti v epigastriu.

 • Pocit nevolnosti, nauzea, zvracení spolu s nepříjemnými pocity na hrudníku.

 • Pocit dušnosti trvalejšího charakteru.

 • Slabost, závratě, pocení, pocit na omdlení.

Další významná anamnestická data

 • Prodělaný infarkt myokardu, anamnéza námahové anginy pectoris, koronární angioplastiky nebo aortokoronárního bypassu.

 • Reakce na aplikaci nitroglycerinu dříve a nyní.

 • Přítomnost známých rizikových faktorů: pozitivní rodinná anamnéza, hypertenze, kouření, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie.

 • U starších osob může být i manifestace slabostí, synkopou, tranzitorní ischemickou atakou, nebo změnou chování.

 • Atypická prezentace je častější u diabetiků.

 • Farmakologická anamnéza (např. užívání sildenafilu).

Cílem je správná diagnóza akutního koronárního syndromu, stanovení rizika nemocného: vyšším rizikem jsou zatíženi nemocní ve vyšším věku, se srdečním selháním, maligními arytmiemi, prodělaným infarktem myokardu, s diabetes mellitus, refrakterními symptomy a trváním bolesti déle než 20 min. nepřetržitě.

 1. Bolest na hrudníku, propagace bolesti do krku, dolní čelisti, ramen, zad, levé horní končetiny, někdy do obou horních končetin, (někdy lokalizace bolesti v epigastriu).

 2. Pocit nevolnosti, nauzea, zvracení spolu s nepříjemnými pocity na hrudníku.

 3. Pocit dušnosti trvalejšího charakteru, slabost, závratě, pocení, pocit na omdlení.

 4. Anamnéza svědčící pro AKS.

Fyzikální nález může být zcela normální. Hodnotíme celkový stav vědomí, přítomnost dušnosti, pocení, tepovou frekvenci, přítomnost poruch srdečního rytmu, krevní tlak, při poslechu plic přítomnost projevů srdečního selhání, při poslechu srdce přítomnost cvalu, šelestů. V případě netypických projevů myslíme i na jiné závažné kardiální neischemické bolesti (disekce aorty, perikarditis) i extrakardiální příčiny potíží (pneumotorax, vertebrogenní potíže aj.).

Cílem iniciálního fyzikálního vyšetření je po vyloučení jiných než kardiálních a neischemických příčin bolesti vyhodnocení přítomnosti komplikací stavu (hypotenze, tachykardie, arytmie, srdeční selhání, akutní chlopenní vada) a stanovení rizika nemocného, pacienti s uvedenými komplikacemi mají riziko vyšší. U nemocných s Q-IM je nutno zdůraznit diagnostiku časných strukturálních komplikací (akutní mitrální regurgitace při porušení závěsného aparátu papilárního svalu, ruptura mezikomorové přepážky), tyto stavy vyžadují rychlý transport do specializovaného centra.

C2. Vlastní proces péče

Elektrokardiogram

Je nutný co nejdříve k určení srdečního rytmu, zhodnocení změn ST úseků (elevace, deprese), T vln (inverze, ploché T vlny), případně nově vzniklé atrioventrikulární nebo raménkové blokády. Nález ST depresí > 1 mm ve 2 nebo více svodech vedle sebe spolu s odpovídajícím klinickým stavem podporuje významně diagnózu NSTEMI a současně jsou známkou nepříznivé prognózy, úmrtí a IM do jednoho roku a nachází se až u 11 % těchto nemocných. Přítomnost ST depresí 2 mm a více má pak riziko úmrtí dokonce 6krát vyšší. Rizikovost pacientů s depresemi v prekordiálních svodech tak v případě jejich přetrvávání opodstatňuje terapeutický přístup jako u STEMI, tedy provedení urgentní koronární angiografie. Příčinou tohoto obrazu na standardním 12svodovém EKG bývá závažný koronární nález. Záznam atypických svodů V7-V9 s nálezem elevací ST segmentů pak může odhalit tzv. „zadní“ infarkt („inferobazální“ dle Univerzální definice infarktu myokardu), který bývá nejčastěji způsoben uzávěrem nebo významným zúžením v povodí ramus circumflexus a opodstatňuje rovněž postup shodný jako u STEMI. Záznam EKG křivky během potíží nemocného je cenný pro diagnostiku, přechodné změny ST úseků, které se manifestují při symptomech a mizí při odeznění potíží, potvrzují akutní ischemii s vysokou pravděpodobností závažného nálezu na věnčitých tepnách. Hluboké symetrické inverze vln T v hrudních svodech svědčí často pro proximální stenózu ramus interventricularis anterior. Normální EKG nález pořízený v době potíží nemocného svědčí s vysokou pravděpodobností proti ischemii myokardu jako příčině potíží. Naopak normální EKG z doby, kdy nemocný potíže nemá, je pro rozhodnutí o přijetí k hospitalizaci samo o sobě bezcenné. Důležité je sledování vývoje EKG křivky: výhodné je, máme-li ke srovnání křivku starší, křivku získanou při příjmu nemocného a EKG křivku kontrolní, provedenou přibližně hodinu od přijetí nebo při recidivě potíží.

Cílem je odlišení stavů bez EKG změn a s EKG změnami, odlišení IM s elevacemi ST, s depresemi ST a stanovení individuálního rizika nemocného. To je vyšší především u nemocných s dynamickými EKG změnami, s poruchami srdečního rytmu a se známkami akutního srdečního selhání.

Biochemické markery nekrózy myokardu

V oblasti biochemických markerů došlo v posledních letech k rozšíření možností v diagnostice i rizikové stratifikaci nemocných s AKS. V časné fázi jsou dnes kromě markerů nekrózy myokardu stanovovány také markery zánětu, aktivace destiček a neurohumorální aktivace. Pro určení dlouhodobé prognózy pak využíváme ukazatele zhoršené funkce levé komory srdeční, renálních funkcí a stavu diabetes mellitus.

Troponiny

Z biochemických markerů, které prokazují nekrózu myokardu, jsou nejčastěji užívány srdeční troponin T (TnT) a troponin I (TnI), případně CK-MB mass, které mají vyšší senzitivitu i specificitu než dříve užívané kreatininkináza (CK) a její MB frakce (CK-MB). U zdravých osob není TnT v séru detekovatelný. Po vzniku ischemie se koncentrace TnT zvyšuje za 3–4 hod., zvýšení přetrvává 10–14 dnů. TnI se zvyšuje asi 6 hod. po vzniku ischemie, zvýšení přetrvává 7–10 dnů. V tomto časovém období nejsou troponiny pro svůj dlouhý poločas vhodnými laboratorními markery reinfarktu, lze využít senzitivní, ale málo specifický myoglobin. U nemocných s NSTEMI může být zvýšení troponinů detekovatelné pouze v období 48–72 hod. V prvních 6–12 hod. je nezbytné opakované stanovení troponinů, jedno negativní stanovení IM nevylučuje. Izolovaný vzestup troponinů odlišuje NSTEMI od nestabilní anginy, u které vzestup neprokazujeme. V současné době je v praxi nezbytné používat metodu stanovení troponinů, která poskytuje výsledky do 60 min., což je vhodné jak v provozu ambulantním, tak po přijetí na lůžko.

Existuje řada dalších stavů s bolestmi na hrudníku, při kterých dochází ke zvýšení troponinů. Patří k nim různá kardiální i nekardiální onemocnění.

Echokardiografie, scintigrafie myokardu, CT koronarografie a magnetická rezonance

Doplňková vyšetření

Echokardiografie má u NSTEMI význam v obecném posouzení funkce levé komory srdeční, umožňuje detekci přechodných poruch kinetiky stěny LK srdeční při ischemii. V časné fázi onemocnění má také zásadní význam v diferenciální diagnostice řady onemocnění, která mohou mít podobnou symptomatologii. Patří k nim disekce aorty, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie nebo plicní embolizace. Nespornou výhodou je možnost provedení urgentního bed-side echokardiografického vyšetření, a to nejen na lůžku intenzivní péče, ale např. i na centrálním příjmu nemocnice nebo v ambulanci. Vzhledem ke všeobecné dostupnosti echokardiografického vyšetření a jeho přínosu v diferenciální diagnostice a individuální stratifikaci rizika je vhodné provedení alespoň orientačního vyšetření u každého pacienta s akutním koronárním syndromem co nejdříve po přijetí, nejlépe ještě před koronarografickým vyšetřením. V pozdějším období může mít roli také zátěžové echokardiografické vyšetření. Na některých pracovištích (především zahraničních) je používána u nemocných s bolestmi na hrudníku v časné fázi také scintigrafie myokardu.

Neinvazivní CT koronarografie je při provedení na moderních přístrojích poslední generace (64detektorové MSCT nebo s „dual source“ technologií DSCT) svoji kvalitou již srovnatelná s invazivním vyšetřením a v současné době je již i dobře dostupná. Role CT koronarografie u pacientů s akutním koronárním syndromem ještě není jednoznačně definována, nicméně lze ji považovat za přínosnou především v diferenciální diagnostice u pacientů s ne zcela typickou bolestí na hrudi a u nemocných s nízkým rizikem, nevhodná je naopak u nemocných s již zavedeným koronárním stentem a při významné kalcifikaci věnčitých tepen. Magnetická rezonance v našich podmínkách nepatří k metodám diagnostiky AKS.

Koronarografické vyšetření

Koronarografie provedená během prvních 12–24 hod. po přijetí je u nemocných s NSTEMI (s AKS obecně) velmi cenná pro další postup. Indikace urgentního (neodkladného) vyšetření je především u nemocných s vysokým rizikem, patrným z klinického obrazu: jde o nemocné s přetrvávající anginou pectoris, hemodynamickou nestabilitou, srdečním selháním, s přítomnými závažnými arytmiemi a dynamickými změnami ST úseků. Jak je uvedeno dále, koronarografie zpřesňuje určení nemocných s nejvyšším rizikem (nemocní s nálezem stenózy kmene levé věnčité tepny, stenózy poslední průchodné tepny při chronických uzávěrech ostatních věnčitých tepen a podobně). Při nálezu, který je vhodný k perkutánní revaskularizaci, je možné po diagnostickém výkonu provést intervenční výkon ad hoc. U nemocných se středním rizikem je možné provést vyšetření až po stabilizaci stavu farmakoterapií, vyšetření by pak mělo být provedeno do 72 hod. od počátku potíží. Znalost koronarografického nálezu ve většině případů umožní také u této skupiny nemocných časné intervenční ošetření významných stenóz s následnou časnou dimisí, bez rizika recidivy akutního koronárního syndromu. Normální nález je u této skupiny nemocných v 5–10 %, jeho znalost je výhodná pro určení výborné další prognózy a následné farmakoterapie.

Doporučení pro invazivní vyšetření:

 • okamžitá koronarografie je indikována u nemocných s přetrvávající anginou pectoris provázenou dynamickými změnami ST úseků, hemodynamickou nestabilitou, srdečním selháním a život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu.

 • koronarografie časná (do 72 hod. od vzniku potíží) je indikována u nemocných se středním rizikem, které se daří stabilizovat farmakoterapií.

Stratifikace rizika

Časné stanovení rizika vzniku akutního infarktu myokardu nebo náhlé smrti u nemocných s NSTEMI AKS má zásadní význam pro rozhodování o léčbě a pro prognózu těchto nemocných. Bylo vytvořeno několik skórovacích systémů, které byly ověřovány na velkých souborech nemocných, k nejznámějším patří rizikové skóre vytvořené z výsledků registru GRACE a tzv. TIMI rizikové skóre, vycházející z výsledků studií TIMI 11B, ESSENCE, z populace nemocných z Mayo Clinic a z registrů Portugalského a TIMI 3.

Pro klinickou praxi jsou důležité ukazatele časného rizika, vycházející z klinických údajů, z EKG nálezu a z výsledků laboratorních a zobrazovacích metod.

Ukazatelé vyššího časného rizika

Anamnestické údaje: vyšší věk, diabetes mellitus, předchozí IM, předchozí revaskularizace (PCI, bypass), opakovaná či přetrvávající anginózní bolest.

Elektrokardiogram: deprese ST úseků, dynamické změny křivky, především ST úseků a vlny T.

Laboratorní nález: zvýšení srdečních troponinů (TnT, TnI) – výsledek musí být dostupný do 60 min., pokud je první negativní, opakování za 6–12 hod.

Koronarografie: přítomnost trombu ve věnčité tepně, známky akutního uzávěru věnčité tepny nebo zpomalení průtoku, nemoc všech tří tepen, významná stenóza na poslední průchodné tepně, stenóza kmene levé věnčité tepny.

Nemocní, u kterých nacházíme uvedené ukazatele pozitivní, představují skupinu s vysokým rizikem časného vzniku infarktu myokardu nebo náhlé smrti.

Ukazatele dlouhodobého rizika

Také při stanovení dlouhodobého rizika vycházíme z anamnestických dat, EKG nálezu a z laboratorních výsledků. Zásadní význam má opět vyšší věk (nad 75 let), anamnéza předchozího infarktu myokardu nebo těžké anginy pectoris, diabetes mellitus, zvýšení BNP a/nebo NT-proBNP, hs-CRP, echokardiograficky prokázaná dysfunkce levé komory srdeční, při angiografii pak postižení kmene levé tepny nebo postižení tří tepen. Významným negativním markerem dlouhodobé prognózy po NSTEMI je přítomnost mitrální regurgitace. Vyskytuje se až u asi 40 % nemocných po NSTEMI a její rozvoj je častější u starších a u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory. Vzhledem k tomuto prognostickému významu mitrální regurgitace by měl každý nemocný po NSTEMI podstoupit echokardiografické vyšetření se zhodnocením funkce mitrální chlopně. Dlouhodobé riziko je pak dále zásadně závislé na provedené revaskularizaci, zda byla úplná nebo jen částečná, jaká byla použita technika (běžný metalický stent vs. lékový, žilní vs. tepenné štěpy apod.).

Nemocní s vysokým rizikem: starší nemocní nad 75 let, s diabetes mellitus, s projevy hemodynamické nestability (hypotenze, tachykardie, bradykardie) a s dysfunkcí levé komory srdeční po infarktu myokardu, s pokračujícími projevy ischemie a jejich akcelerací v posledních 48 hod., bolest má trvání 20 min. a více. V EKG dynamické změny ST-T při angině pectoris, deprese ST > 0,5 mV, nově vzniklá raménková blokáda, setrvalá komorová tachykardie. V laboratoři pozitivní troponiny (TnT nebo TnI > 0,1 ng/ml), přítomnost významné mitrální regurgitace.

Nemocní se středním rizikem: nemocní nad 70 let, po prodělaném IM, případně předchozí revaskularizace, bolest, která byla delší než 20 min. a již ustoupila, případně klidová bolest s úlevou po nitroglycerinu. V EKG inverze T vln, mírně zvýšené troponiny (TnT > 0,01, ale < 0,1 ng/ml).

Nemocní s nízkým rizikem: mladší nemocní, zvláště ženy, s netypickými bolestmi na hrudi, bez rizikových faktorů ICHS, bez změn v EKG, s normální hladinou troponinů a BNP/NT-proBNP, v hemodynamicky stabilním stavu, bez poruch srdečního rytmu, s normálními hodnotami renálních funkcí.

Nemocný je uložen na monitorované lůžko, jsou sledovány vitální funkce a EKG pro detekci ischemických změn a poruch srdečního rytmu. Pacientovi je vysvětlena problematika jeho stavu a plánovaný diagnosticko-terapeutický postup, v případě přetrvávání anginózní bolesti jsou podány analgetika (nejlépe opiáty). Základem farmakoterapie NSTEMI AKS je ovlivnění ischemie a aktivity destiček – tedy podání léků protidestičkových a antikoagulačních.

Zásadní je i včasné rozhodnutí o indikaci koronarografie, na základě jejího výsledku je pak indikována revaskularizační léčba, nejčastěji perkutánní koronární intervence, méně často revaskularizace chirurgická (aortokoronární bypass).

Léčba ischemie

Obecně jsou užívány léky, které snižují srdeční frekvenci, krevní tlak, případně zmenšují kontraktilitu myokardu – vedou tedy ke snížení spotřeby kyslíku v myokardu. Mohou současně navozovat vazodilataci.

Nitráty

Nitroglycerin podáváme ihned sublinguálně ve formě tablet nebo spraye (celkem až 4 dávky po 5 min.), dále pak intravenózně v infuzi – je indikován u všech nemocných s recidivujícími stenokardiemi, projevy srdečního selhání, při hypertenzní reakci a u nemocných se změnami úseků ST. Dávku titrujeme, nejčastěji se pohybuje mezi 1–10 mg/hod a je velmi individuální. Od počáteční dávky 1–3 mg/hod. zvyšujeme o 1 mg/hod. každých 3–5 min. k dosažení úlevy od bolesti nebo k systolickému tlaku 100 mmHg (dávku můžeme zvyšovat relativně rychle až do asi 15–20 mg/hod.). Při titrování dávky parenterálního nitrátu bereme v úvahu iniciální i dlouhodobou hodnotu krevního tlaku. Nitráty jsou kontraindikovány při závažné hypotenzi nebo v případě, že pacient užíval sildenafil (hrozí těžká hypotenze).

Beta-blokátory

Podání beta-blokátorů má efekt především jejich působením na beta-1-receptory, což vede ke snížení spotřeby kyslíku v myokardu. Jejich hlavní indikace je u nemocných s tachykardií a s hypertenzí. Akutně je podáváme formou pomalého intravenózního bolusu nebo frakcionovaně, při srdeční frekvenci nad 60/min. – např. metoprolol (Betaloc) 5 mg i.v. a dále dávku zvyšujeme dle tolerance. Ultrakrátký esmolol, který byl v podobných indikacích velmi užitečnými lékem, není bohužel tč. na českém trhu dostupný. Kontraindikace představují bradykardie pod 50/ min., systolický tlak pod 100 mmHg, symptomatické srdeční selhání, známky orgánové hypoperfuze, poruchy A-V převodu a těžká chronická obstrukční choroba bronchopulmonální.

Blokátory kalciových kanálů

Inhibitory kalciových kanálů působí vazodilatačně, zpomalují srdeční frekvenci a působí na atrioventrikulární vedení. Látky ze skupiny dihydropyridinů (nifedipin) mají nejsilnější vazodilatační působení na periferii, jsou proto lékem volby u vazospastické AP. Krátce působící dihydropyridiny jsou kontraindikovány, neboť v observačních studiích bylo prokázáno při jejich použití zvýšení mortality nemocných s ICHS. Obecně látky této skupiny používáme jednak při kontraindikaci aplikace beta-blokátorů, jednak při pokračujících projevech ischemie. Zde je pak vhodná kombinace dlouhodobě působícího dihydropyridinu a beta-blokátoru. Samostatně jsou preparáty volby verapamil nebo diltiazem, které jsou kontraindikovány při projevech srdečního selhání nebo známé těžké dysfunkci levé komory srdeční.

Nová farmaka ovlivňující rozsah ischemie

V léčbě stabilní AP jsou již zařazeny do léčby ivabradin, trimetazidin, ranolazin a nicorandil, tato farmaka však nemají až na ranolazin data ze studií u AKS. Ranolazin byl zkoušen ve studii MERLIN TIMI 36, kde nebyl prokázán jeho příznivý efekt na mortalitní data u nemocných s AKS. Použití uvedených látek u AKS zatím tedy není indikováno.

Shrnutí antiischemické léčby:

 • beta-blokátory jsou indikovány u všech pacientů, kteří nemají kontraindikace, zvláště pak u nemocných s hypertenzí a tachykardií (třída I-B).

 • intravenózní nebo s.l./p.o. nitráty jsou indikovány u všech nemocných s trvající anginózní symptomatologií, hypertenzní reakcí, známkami srdečního selhání (třída I-C).

 • kalciové blokátory jsou vhodné u pacientů s některými kontraindikacemi beta-blokátorů nebo pro další symptomatickou úlevu u pacientů, kteří jsou již léčeni nitráty a beta-blokátory, a/nebo u pacientů s vazospastickou anginou (I-B).

 • krátkodobě působící nifedipin by u akutních forem ICHS používán být neměl (III-B).

Antitrombotická léčba

Aktivace a následná agregace destiček jsou základní děje ovlivňující rozvoj trombózy na nestabilním plátu u nemocných s NSTEMI AKS. V současné době je základem tzv. duální antiagregační léčba, při které je podávána kombinace inhibitoru cyklooxygenázy – kyseliny acetylsalicylové a inhibitoru aktivace destiček cestou receptoru pro ADP – thienopyridinu, nejčastěji clopidogrelu. Jak bude uvedeno dále, z této skupiny léků je možné použít také ticlopidin.

Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Její účinek byl prokázán v řadě studií, metxaax;nalýza pracovní skupiny „Antithrombotic Trialist Collaboration“ prokázala snížení komplikací o 46 %. Akutně podáváme kyselinu acetylsalicylovou v dávce 500 mg i.v., případně per os 250–500 mg, v zahraničí jsou doporučovány dávky nižší, které prokazují stejnou účinnost a menší výskyt nežádoucích účinků. Při alergii na kyselinu acetylsalicylovou (nebo při její intoleranci v gastrointestinálním traktu, která je udávána v širokém rozmezí 5–40 % nemocných), podáváme thienopyridiny, které jsou obecně indikovány i v kombinaci s ASA. Okamžité zahájení antiagregační léčby snižuje riziko uzávěru věnčité tepny a pomáhá ve stabilizaci stavu nemocného.

Thienopyridiny

Inhibují aktivaci destiček cestou ADP receptorů (specificky receptoru P2Y12). Ticlopidin byl u NSTEMI AKS používán jako první, v jediné studii byl prokázán jeho příznivý účinek na výskyt úmrtí a IM do 6 měsíců po vzniku NSTEMI. Pro výskyt významných nežádoucích účinků (neutropenie a trombocytopenie) byl postupně nahrazen clopidogrelem.

Clopidogrel je v současné době schválen v zahraničí jako antiagregační lék první volby u akutních koronárních syndromů. Tento fakt je opřen především o výsledky studie CURE, v které byl clopidogrel společně s ASA porovnáván se samotnou ASA u více jak 12 000 pacientů s NSTEMI AKS. V rameni léčeném clopidogrelem došlo k významnému snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin, snížení rizika nefatálního infarktu a cévní mozkové příhody. Snížení rizika bylo patrno jak u vysoce, tak méně rizikových pacientů a rozdíl v prognóze se objevil již v prvních 24 hod. léčby a udržel se i po 12 měsících. Podávání duální antiagregační léčby zvyšuje riziko výskytu krvácivých komplikací, zvláště pak u nemocných, kteří musí při této léčbě podstoupit aortokoronární bypass (samotný fakt užití duální antiagregační léčby ale nelze považovat za kontraindikací akutního kardiochirurgického výkonu). Nicméně rozdíl ve výskytu život ohrožujícího a fatálního krvácení ve studii CURE významný nebyl. Podáváme nasycovací dávku clopidogrelu 300, častěji 600 mg (ve snaze o co nejrychlejší nástup účinku), dále pak 75 mg/den. Ad hoc podání clopidogrelu vzápětí po implantaci koronárního stentu není podloženo klinickými studiemi, přesto se v praxi takto často postupuje. V České republice je v současné době v indikaci NSTEMI clopidogrel schválen k podání na dobu 6 měsíců. V případě, že z jakéhokoli důvodu není možno nemocnému clopidogrel podávat, zůstává ticlopidin přijatelnou alternativou (jsou nutné pravidelné laboratorní kontroly s ohledem na možné nežádoucí účinky).

Inhibitory glykoproteinových destičkových receptorů IIb/IIIa

Mechanizmem jejich účinku je blokáda aktivace destiček vazbou na receptor pro fibrinogen. V léčbě NSTEMI je užíváno několik přístupů k použití IIb/IIIa inhibitorů. Jednak jako součást konzervativní farmakologické „stabilizace“ stavu s oddáleným invazivním vyšetřením nebo jako tzv. „upstream“ nebo „upfront“ podání (předléčení) před invazivním vyšetřením s následnou nejčastěji katetrizační revaskularizací a nakonec jako „bail-out“ (nouzové) podání na katetrizačním sále při komplikovaném či komplikujícím se katetrizačním výkonu (hrozící/rozvíjející se uzávěr tepny, intrakoronární trombóza, slow- nebo no-reflow fenomén). Vzhledem k tomu, že většina studií, která se věnovala této problematice, byla provedena v době, kdy se ještě nepoužívaly tak často koronární stenty a nebyly používány theinopyridiny, je doporučení pro použití IIb/IIIa poměrně složité. Navíc, tyto léky jsou finančně nákladné. Vcelku ve shodě se současnou klinickou praxí i s dostupnými informacemi z klinických studií lze konstatovat, že čistě konzervativní přístup včetně podání IIb/IIIa není obecně doporučován, stejně tak není doporučováno podání IIb/IIIa pacientům s nízkým rizikem (negativní troponin, bez přítomnosti ischemických změn na EKG). Naopak podání před odesláním pacienta k invazivnímu vyšetření tzv. na cestu („drip and ship“ přístup) a zvláště u rizikových nemocných (zvýšený troponin, diabetik), a to společně s podáním 600 mg clopidogrelu, je preferovaná strategie. Pro tyto účely existují důkazy o příznivém vlivu eptifibatidu a tirofibanu (u nás ale není tirofiban rutinně užíván), zvláště pokud bude výkon proveden za déle jak 2,5 hod. od zahájení podávání s tím, že během výkonu a po něm bude v infuzi pokračováno (až 16 hod. po výkonu). Pokud bude výkon proveden do 2,5 hod., lze podání odložit a rozhodnout se až během invazivního vyšetření v katetrizační laboratoři (v této situaci je vhodným preparátem abciximab, eptifibatid je přijatelný). Recentně byly publikovány výsledky ročního sledování pacientů ve studii ISAR-REACT-2, která randomizovala pacienty s NSTEMI s vysokým rizikem, kteří podstupovali PCI, k podání abciximabu vs. placeba po předléčení duální antiagregací s 600 mg clopidogrelu nejméně 2 hod. před provedením PCI. I po roce sledování byl patrný příznivý vliv podaného abciximabu s 25% snížením rizika úmrtí a infarktu. Zavaděč lze po výkonu extrahovat i při kapajícím IIb/IIIa, nebo nejlépe tříslo ošetřit některým z uzavíracích zařízení. V případě nutnosti urgentního aortokoronárního bypassu infuzi IIb/IIIa přerušujeme a s ohledem na poločas použitého preparátu peroperačně podáme destičkový koncentrát. Jako doplňkovou antikoagulační léčbu lze použít redukovanou dávku heparinu nebo LMWH. Podle recentní studie OASIS-5 přináší kombinace IIb/IIIa s fondaparinuxem nižší riziko krvácení než s enoxaparinem.

Shrnutí antitrombotické léčby:

 • ASA je indikována u všech nemocných s AKS co nejdříve po stanovení diagnózy v dávce nejčastěji 500 mg i.v. (alternativně 160–325 mg p.o.), udržovací dávka je 100 mg/den (I-A). U pacientů s kontraindikacemi pro ASA by měl být použit clopidogrel.

 • Všem pacientům s AKS by měla být podána nasycovací dávka clopidogrelu 300 mg p.o. (v případě plánované časné invazivní procedury 600 mg p.o.) a mělo být pokračováno udržovací dávkou 75 mg/den po dobu nejlépe 12 měsíců (I-A).

 • U pacientů léčených clopidogrelem, u kterých je nutná chirurgická revaskularizace, by měl být clopidogrel vysazen, a pokud je to z klinického hlediska možné, chirurgický výkon odložen o 5 dní. Do chirurgického výkonu ale zůstává pacient antikoagulován, nejčastěji LMWH nebo nefrakcionovaným heparinem.

 • U pacientů se středním a vysokým rizikem je vhodné v iniciální fázi AKS použít inhibitory IIb/IIIa (eptifibatid) společně s antiagregací. Pokud se takováto léčba zahájí, pak by měla zůstat i během PCI. U pacientů s vysokým rizikem, kteří nejsou předléčeni IIb/IIIa inhibitory a jsou indikováni k PCI, je vhodnější použití abciximabu (I-A), použití eptifibatidu je přijatelné (IIa-B).

 • V případě použití IIb/IIIa inhibitorů je nutná kombinace s redukovanou dávkou antikoagulancia (I-A).

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba je spolu s podáváním antiagregancií základem léčby NSTEMI AKS. Inhibice tvorby trombinu a ovlivnění působení trombinu, který je již v krvi přítomen, snižuje riziko vzniku komplikací, které mohou při vzniku a zvětšování trombů představovat závažné zhoršení průběhu onemocnění. V současné době je v léčbě NSTEMI používáno několik látek s antikoagulačním působením: nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární hepariny, inhibitor faktoru Xa – fondaparinux, přímé inhibitory trombinu a perorálně antagonisté vitaminu K.

Nefrakcionovaný heparin

Nefrakcionovaný heparin je heterogenní směs polysacharidů, jeho působení je přesně známé, víme, že pro inhibici trombinu vyžaduje vazbu na antitrombin i trombin, inhibuje částečně i faktor Xa. Aplikace je intravenózní, první dávka je nejčastěji bolus 60–70 j./kg hmotnosti (v případě podání těsně před PCI 100 j/kg, při současném podání IIb/IIIa inhibitorů 50–60 j./kg), současně zahájení infuze 12–15 j./kg hmotnosti/hod., maximálně 1

Nahrávám...
Nahrávám...