dnes je 19.7.2024

Input:

č. 488/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: žalobní body

č. 488/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: žalobní body
k § 71 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Žalobní body [§ 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] musí obsahovat jak právní, tak zpravidla i skutkové důvody, pro které žalobce považuje napadené výroky rozhodnutí správního orgánu za nezákonné nebo nicotné. Pokud žaloba postrádala potřebná konkrétní skutková tvrzení a žalobce vzdor výzvě a poučení soudu nijak nereagoval a vadu neodstranil, postupoval krajský soud v souladu se zákonem, odmítl-li žalobcovo podání z tohoto důvodu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, čj. 4 Azs 149/2004-52)
Věc: Quang Hai N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 18. 9. 2001 neudělil žalovaný žalobci azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1,2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu; zároveň vyslovil, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Své rozhodnutí žalovaný opřel o zjištění, že důvodem, pro který žalobce podal návrh na zahájení řízení, je snaha o legalizaci pobytu na území České republiky. Proti citovanému rozhodnutí podal žalobce rozklad k ministrovi vnitra, který rozhodnutím ze dne 26. 2. 2003 napadené rozhodnutí o neudělení azylu potvrdil a rozklad zamítl.
Rozhodnutí ministra vnitra napadl žalobce žalobou u Krajského soudu v Brně, ve které žalovanému vytkl porušení § 3 odst. 3, § 3 odst. 4, § 32 odst. 1, § 33 odst. 2, § 46 a § 47 odst. 3 správního řádu a § 12 zákona o azylu; pokud jde o skutkové důvody, poukázal na svoji žádost o udělení azylu v České republice, protokol o pohovoru ze dne 3. 9. 2001, který s ním byl proveden, rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra vydanému v I. stupni a ostatní spisový materiál, který se vztahuje k jeho žádosti o udělení azylu. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9. 12. 2003 žalobu v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl. V odůvodnění krajský soud mj. konstatoval, že soud v přezkumném řízení je vázán žalobními body, přičemž není povinen, ale ani oprávněn, dovozovat za žalobce jakákoliv tvrzení, což platí zejména, pokud jde o rozsah napadení správního rozhodnutí, vymezení namítaných důvodů jeho nezákonnosti a odůvodnění v žalobě uváděných tvrzení. Podle názoru krajského soudu postrádá žalobcovo podání ze dne 25. 3. 2003 zejména základní náležitosti žaloby vymezené v § 71 odst. 1 písm. a) až 0 s. ř. s.: žalobce se omezil v podstatě jen na ohlášení nesouhlasu s napadeným rozhodnutím ve lhůtě stanovené zákonem. Krajský soud proto usnesením ze dne 7. 7. 2003 poučil žalobce a vyzval ho k doplnění podání v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto usnesení. Vzhledem k tomu, že žalobce nijak nereagoval, a podle soudu tak žalobcovo podání nadále trpělo vadami, které bránily meritornímu přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí v mezích vytčených žalobními body, soudu nezbylo než přezkoumávanou žalobu v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnout.
Proti usnesení Krajského soudu v Brně podal žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížnost, ve které se domáhal přezkoumání napadeného rozhodnutí z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a e)
Nahrávám...
Nahrávám...