dnes je 19.7.2024

Input:

č. 275/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: obnova řízení

č. 275/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: obnova řízení
k § 114 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodnutí soudu vydané podle části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, je rozhodnutím ve správním soudnictví, bez ohledu na to, zda šlo o rozhodnutí v řízení o žalobě nebo o opravném prostředku, či zda se jednalo o rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní či soukromoprávní věci. Proti takovému rozhodnutí není přípustná obnova řízení ani podle ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, čj. 2 As 7/2003-42)
Věc: Jana Ž. v B. proti Ministerstvu zemědělství o obnovu řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 1999 byla v řízení podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, k opravnému prostředku potvrzena rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 18. 5. 1998 a ze dne 21. 4. 1998, vydaná podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 3. 2003 byl zamítnut návrh Jany Ž. (žalobkyně, původně navrhovatelky) na obnovu řízení ve věci zmíněného rozsudku z r. 1999.
Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační
Nahrávám...
Nahrávám...