dnes je 15.7.2024

Input:

č. 986/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

č. 986/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
Katastr nemovitostí: oprava údajů v katastrálním operátu
k § 65 odst. 1, § 68 písm. e) a § 70 písm. a) soudního řádu správního
k § 8 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
Rozhodnutí o neprovedení opravy údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2006, čj. 2 As 58/2005-125)
Prejudikatura: srov. č. 403/2004 Sb. NSS, č. 720/2005 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost F. proti Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích o zápis do katastru nemovitostí, o kasační stížnosti žalobkyně.

Katastrální úřad pro Pardubický kraj rozhodnutím ze dne 22. 4. 2004 zamítl námitky žalobkyně proti neprovedení oprav údajů v katastru nemovitostí s tím, že i nadále zůstanou v listu vlastnictví zapsáni původní vlastníci (spoluvlastníci) nemovitostí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný dne 28. 7. 2004 nevyhověl.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu, kterou soud odmítl. Uvedl, že o věci rozhoduje opakovaně, neboť jeho předchozí usnesení o odmítnutí žaloby podle § 46 odst. 2 s. ř. s. bylo Nejvyšším správním soudem zrušeno proto, že zvláštní senát zřízený k rozhodování některých kompetenčních sporů v usnesení publikovaném pod č. 403/2004 Sb. NSS určil příslušnost správního soudnictví k rozhodování o žalobách proti rozhodnutím o opravě chyb v katastrálním operátu. Krajský soud tento závěr respektoval, ovšem dospěl k závěru, že není naplněn zákonný předpoklad přípustnosti žaloby, a to existence soudem přezkoumatelného rozhodnutí. Ze vzájemného vztahu § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) s. ř. s. dovodil, že v daném případě zde takové rozhodnutí není. I když žaloba brojí proti rozhodnutí majícímu jeho formální znaky, materiálně je pod legislativní zkratku „rozhodnutí“ podřadit nelze. Rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu má pouze evidenční účinky a slouží k uvedení údajů v katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin. Rozhodováním se neupravují ani vlastnické, ani jiné vztahy k nemovitostem, a tudíž se jím nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují žádná práva a povinnosti. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na provedení opravy má charakter procesního rozhodnutí, a i když taková rozhodnutí obecně ze správního přezkumu vyloučena nejsou, je vyloučeno, aby byl zkoumán proces tam, kde přezkumu nepodléhá konečné rozhodnutí. Navíc v daném případě byl sporný údaj zapsán záznamem, který je ze soudního přezkumu vyloučen. To by podle soudu znamenalo, že soudnímu přezkumu by podléhala oprava údaje, zapsaného způsobem soudnímu přezkumu nepodléhajícím. Podpůrně soud užil argumentace o možnosti řešení vlastnického sporu žalobkyně cestou civilní žaloby.
Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Poukázala na skutečnost, že katastrální úřad o opravě chyb rozhoduje jako orgán
Nahrávám...
Nahrávám...