dnes je 20.6.2024

Input:

č. 957/2006 Sb. NSS, Stavební zákon: dodatečné povolení stavby

č. 957/2006 Sb. NSS
Stavební zákon: dodatečné povolení stavby
k § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.*)
k § 139 odst. 2 občanského zákoníku
Nedoložení většinového souhlasu spoluvlastníků domu, kteří jimi jsou v době rozhodování stavebního úřadu, podle § 139 odst. 2 občanského zákoníku, s dodatečným povolením stavebních úprav provedených nájemcem brání rozhodnutí o jejich dodatečném povolení podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2004, čj. 3 As 50/2003-57)
Věc: Helena N. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, za účasti osoby zúčastněné na řízení Yvette O., o odstranění stavby, o kasační stížnosti žalobkyně.

Magistrát města Olomouc rozhodnutím ze dne 12. 10. 2001 nařídil spoluvlastníkům domu Pavlu a Janě B. a Yvette O. odstranění stavebních úprav (příček se vstupními dveřmi, příček v pokoji, zařizovacích předmětů kuchyňského koutu včetně rozvodů plynu, elektrické energie, vody a kanalizace k těmto předmětům a plovoucí podlahy) bytové jednotky užívané žalobkyní, které byly provedeny bez stavebního povolení.
Okresní úřad Olomouc žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 15. 3. 2002 odvolání žalobkyně zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí správního orgánu II. stupně podala žalobkyně žalobu, v níž namítala, že předložila stavebnímu orgánu zjednodušenou projektovou dokumentaci, technickou zprávu orgánu požární ochrany a kladné vyjádření orgánu ochrany památek. Stavební úpravy provedla v roce 1997 se souhlasem tehdejších vlastníků (Pavla a Jany B.); teprve po dokončení se spoluvlastníkem stala Yvette O. Zásadní stavební úpravy byly provedeny ještě dříve, než se žalobkyně stala nájemkyní předmětné bytové jednotky a než se vlastníky domu stali jeho nynější majitelé. Podle žalobkyně měla být stavba z důvodu ochrany dobré víry a dobrých mravů, dodržení právní jistoty a kontinuity dodatečně povolena podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboť není v rozporu se zájmy společnosti.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 7 2003 žalobu zamítl. V odůvodnění rozsudku především konstatoval, že žalobkyně k dodatečnému povolení uvedených stavebních úprav nepředložila souhlas vlastníků domu ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona. Je proto nerozhodné, zda předložila shora uvedené doklady a kdy provedla stavební úpravy. Rozhodující však je, kdo byl vlastníkem stavby v době rozhodování o odstranění stavby, resp. o dodatečném povolení stavby podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboť tito vlastníci by museli dát souhlas s dodatečným povolením stavebních úprav. Takový souhlas žalobkyně nedoložila, neboť Yvette O. s dodatečným povolením stavebních úprav nesouhlasila. Nastala tak rovnost hlasů (manželé B. s dodatečným povolením souhlasili), což znamená, že nebyla splněna podmínka většinového souhlasu vyžadovaná ustanovením § 139 odst. 2 občanského zákoníku. Krajský soud dále uvedl, že správní orgán I. stupně ani žalovaný nepochybili, když ve věci rozhodli, aniž účastníky řízení podle
Nahrávám...
Nahrávám...