dnes je 15.7.2024

Input:

č. 942/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: delegace vhodná

č. 942/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: delegace vhodná
k § 9 odst. 2 soudního řádu správního
Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky z místa pobytu žalobce mimo obvod místně příslušného krajského soudu k jednání u místně příslušného krajského soudu nedosahují takové částky, aby ve spojitosti s právy žadatele o azyl na hmotné zabezpečení v rozsahu a za podmínek § 42 a § 43 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ohrožovaly žalobcovo právo se k jednání dostavit, či ho ohrožovaly ve schopnosti hradit náklady spojené s pobytem v České republice. Vynaložení nákladů na dopravu k jednání proto samo o sobě není důvodem postačujícím pro přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 9 odst. 2 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. Nad 167/2004-31)
Prejudikatura: k otázce delegace vhodné srov. č. 121/2004 a č. 305/2004 Sb. NSS.
Věc: Dina G. (Ruská federace) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Žalobkyně podala u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2004, kterým jí nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Následným podáním žalobkyně soudu sdělila, že žádá, aby ve věci proběhlo jednání za její přítomnosti, aby jí byl soudem ustanoven zástupce a tlumočník a aby věc byla postoupena Krajskému soudu v Praze. Návrh na delegaci odůvodnila tím, že v obvodu tohoto soudu se zdržuje, a dále tím, že nemůže hradit své náklady na cestu do Ostravy. Žalovaný vyslovil s návrhem na delegaci souhlas. Krajský soud v Ostravě poté předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o návrhu na delegaci.
Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že se věc nepřikazuje Krajskému soudu v Praze.
Z odůvodnění:*)
Ze soudního spisu vyplynulo, že žalobkyně byla ke dni podání žaloby hlášena k pobytu v Pobytovém středisku Vyšní Lhoty. Ze správního spisu pak vyplývá, že žalovaný udělil žalobkyni souhlas se změnou místa hlášeného pobytu, a to na adrese N. 18/46, obec M.
Skutečnost, že žadatel o azyl se v současné době zdržuje v místě mimo obvod
Nahrávám...
Nahrávám...