dnes je 19.5.2024

Input:

č. 941/2006 Sb. NSS; Pojistné na sociální zabezpečení: účast cizince na pojištění

č. 941/2006 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: účast cizince na pojištění
k Úmluvě o sociální bezpečnosti mezi republikou Československou a republikou Francouzskou (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 215/1949 Sb.), ve znění vyhlášky č. 68/1970 Sb. (o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948)
k čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy České republiky, ve znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
k § 1 zákona č. 100/1932 Sb., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění
k § 5 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění účinném k 31. 12. 2003
k § 8 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.
I. Úmluva o sociální bezpečnosti mezi republikou Československou a republikou Francouzskou vyhlášená pod č. 215/1949 Sb. byla s ohledem na ustanovení § 1 zákona č. 100/1932 Sb., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění, do 1. 5. 2004 součástí českého právního řádu.*)
II. Francouzští státní příslušníci, kteří neměli v České republice trvalý pobyt a byli činní v České republice pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, byli účastni na pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění účinném do 31. 12. 2003. Ustanovení § 5 písm. b) tohoto zákona se na ně nevztahovalo, neboť francouzští státní příslušníci podléhali zákonným předpisům o sociálním zabezpečení platným v České republice a požívali jejich výhod za stejných podmínek jako čeští státní příslušníci.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2006, čj. 4 Ads 9/2005-62)
Věc: Společnost s ručením omezeným A. proti České správě sociálního zabezpečení o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a penále, o kasační stížnosti žalobkyně.

Okresní správa sociálního zabezpečení v Hradci Králové platebním výměrem ze dne 31. 10. 2003 předepsala žalobkyni dlužné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti spolu s penále. Žalobu proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové zamítl; v posouzení zásadní otázky, zda mělo být vyměřeno za zaměstnance Thierryho B., který je francouzským občanem a měl se žalobkyní uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou, která se řídila francouzským právem, a neměl trvalý pobyt v České republice, se shodl se žalovanou.
Rozhodnutí odůvodnil tím, že Všeobecná úmluva o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií, vyhlášená pod č. 215/1949 Sb. a změněná Dodatkovou úmluvou vyhlášenou pod č. 68/1970 Sb. (dále jen „Úmluva“), je součástí právního řádu České republiky; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Na zaměstnance - francouzského občana je nutno v České republice pro účely sociálního zabezpečení pohlížet stejně jako na zaměstnaného českého občana. Tímto ustanovením přestává být pro český právní řád cizincem a nelze aplikovat zákonná ustanovení vztahující se na cizince. Proto nepřicházela v úvahu aplikace § 5 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...