dnes je 12.6.2024

Input:

č. 82/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: odmítnutí žaloby pro předčasnost; Daňové řízení: náhradní doručení

č. 82/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: odmítnutí žaloby pro předčasnost
Daňové řízení: náhradní doručení
k § 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
k § 17 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu jen „daňový řád“)
Žalobu podanou proti rozhodnutí správního orgánu po delší době (zde: několik měsíců) po jeho náhradním doručení, které soud shledal neúčinným, ale které správní orgán nezpochybňuje, soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítne s tím, že po doručení řádného písemného vyhotovení rozhodnutí správního orgánu je možno podat řádnou žalobu.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2003, čj. 5 A 150/2001-48)
Věc: Zdeněk K. v B. proti Ministerstvu financí o vyměření daně z příjmu fyzických osob.

Finanční ředitelství v Brně rozhodnutím ze dne 12. 7. 2000 vyměřilo žalobci daň z příjmu fyzických osob. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhodlo Ministerstvo financí dne 3.1.2001 tak, že je zamítlo.
Rozhodnutí Ministerstva financí napadl žalobce žalobou, která byla doručena Vrchnímu soudu v Praze dne 30. 11. 2001. Žalobce v ní poukazoval na to, že o existenci žalobou napadeného rozhodnutí se dozvěděl až z písemnosti Finančního úřadu Brno III, datované k 5. 9. 2001, v níž mu bylo sděleno, že uvedené rozhodnutí mu bylo doručeno formou náhradního doručení dne 25. 1. 2001. Žalobce obdržel toto rozhodnutí až po své urgenci dopisem ze dne 23. 10. 2001. Jelikož se jednalo pouze o fotokopii písemného vyhotovení rozhodnutí, žalobce dovozoval, že žalobou napadené rozhodnutí mu nebylo řádně doručeno, neboť k doručení dochází teprve po obdržení originálu rozhodnutí. Z opatrnosti však žalobce podal žalobu, v níž polemizoval s právním názorem žalovaného o zahrnutí příjmů žalobce pod příjmy podle § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. 10. 2002 řízení o žalobě zastavil, neboť dospěl k závěru, že žaloba byla podána opožděně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Vrchní soud v Praze kromě jiného dovodil, že předpoklad nabytí právní moci rozhodnutí spočívající podle § 17 odst. 2 daňového řádu v tom, že se adresát zásilky v místě, kam je mu doručováno, zdržuje, je naplněn i tehdy, když žalobce vědomě nepravdivým tvrzením o místě svého pobytu dá žalovanému najevo, že se v jím uvedeném
Nahrávám...
Nahrávám...