dnes je 15.7.2024

Input:

č. 808/2006 Sb. NSS, Kompetenční výluka: výjezdní příkaz

č. 808/2006 Sb. NSS
Kompetenční výluka: výjezdní příkaz
k § 50 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2003 Sb.
k § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Výjezdní příkaz udělený policií podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2005, čj. 3 Azs 16/2005-34)
Věc: Le Van T. (Vietnamská socialistická republika) proti Policii České republiky - Oblastnímu ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava o udělení výjezdního příkazu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný dne 2. 9. 2004 udělil žalobci výjezdní příkaz, kterým mu stanovil lhůtu do 1. 10. 2004, ve které je žalobce povinen vycestovat z území České republiky. Žalobce proti výjezdnímu příkazu podal žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Tvrdil, že napadaný příkaz neobsahuje odůvodnění a že z něj nevyplývají důvody, pro které byl udělen.
Krajský soud žalobu usnesením ze dne 17. 9. 2004 odmítl, neboť dospěl k závěru, že výjezdní příkaz je úkonem správního orgánu vyloučeným ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s. Výjezdní příkaz není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují veřejná subjektivní práva nebo povinnosti cizince, nýbrž se jedná o doklad, který opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území ČR po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů a k vycestování z tohoto území, a to poté, co cizinci zaniklo právo na setrvání na území ČR, např. na základě rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o neudělení či odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zákona č. 221/2003 Sb., rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k pobytu, nebo jako v tomto případě na základě rozhodnutí o neudělení azylu apod. Cizinec tedy může uplatnit své námitky týkající se oprávnění setrvat na území ČR v rámci příslušných řízení před udělením výjezdního příkazu.
Žalobce napadl rozhodnutí krajského soudu kasační stížností, ve které tvrdí, že se krajský soud dopustil pochybení, jestliže výjezdní příkaz neposoudil jako rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Při přezkumu napadeného rozhodnutí krajského soudu se Nejvyšší správní soud zabýval primárně otázkou, zda je výjezdní příkaz rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a může být tudíž předmětem přezkumu v rámci správního soudnictví či nikoli. Rozhodnutí krajského soudu o této otázce sice považuje Nejvyšší správní soud za správné, nicméně odůvodnění jeho stanoviska neshledal z hlediska rozsahu a obsahu vyčerpávajícím.
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 5 As
Nahrávám...
Nahrávám...