dnes je 15.7.2024

Input:

č. 806/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: žalobní legitimace

č. 806/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: žalobní legitimace
k § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Nájemce bytu není aktivně legitimován k podání žaloby podle § 65 odst. 1 ani podle § 65 odst. 2 s. ř. s., domáhá-li se soudního přezkumu kolaudačního rozhodnutí ve věci stavební úpravy jiného bytu v témže domě, provedené nájemcem tohoto jiného bytu jako stavebníkem. Takto podanou žalobu krajský soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jako návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2005, čj. 2 As 1/2005-62)
Prejudikatura: srov. č. 218/2004 Sb. NSS.
Věc: Renata L. proti Úřadu městské části Brno-střed o užívání stavby, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím ze dne 23. 9. 1998 povolil žalovaný na návrh paní Ladislavy V. jako stavebníka po provedené stavební úpravě včetně připojení části sousedního bytu užívání bytu č. 2 v II. nadzemním podlaží domu na adrese K. 11 v B. Vyhověl tak žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, kterou navrhovatelka - nájemkyně bytu - podala po provedení stavebních úprav bytu (konkrétně připojení některých místností sousedního bytu č. 3 v témže podlaží).
Žalovaný se žalobkyní - nájemkyní bytu č. 3 - v kolaudačním řízení nejednal jako s účastníkem řízení; žalobkyně však pociťovala stavební úpravy jako nespravedlivé. Napadla proto rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně; ten ji však odmítl usnesením ze dne 26. 2. 2004. Poukázal přitom na § 46 odst. 1 písm. d) a § 68 písm. a) s. ř. s.: žalobkyně, která je nájemkyní bytu sousedícího s bytem paní V. a která tvrdí, že svůj byt v důsledku stavebních úprav provedených paní V. nemůže užívat, totiž nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, neboť proti shora popsanému správnímu rozhodnutí žalovaného nepodala odvolání podle § 53 správního řádu.
V kasační stížnosti žalobkyně (stěžovatelka) vytkla krajskému soudu, že nesprávně posoudil právní otázku spočívající v tom, zda fyzická osoba, která nebyla ze zákona účastníkem správního řízení, není aktivně legitimována k podání správní žaloby proti rozhodnutí správního orgánu vydanému v tomto řízení, pokud byla ve svých právech tímto rozhodnutím dotčena. Odvolání proti rozhodnutí žalovaného nepodala právě proto, že nebyla účastníkem správního řízení.
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou.
Z odůvodnění:
Kdo podle § 65 odst. 1 s. ř. s. tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li soudní řád správní nebo zvláštní zákon jinak. Aktivně legitimována k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s. je tedy osoba tvrdící zkrácení na svých veřejných subjektivních právech (viz vymezení věcné působnosti správního soudnictví v § 2 s. ř. s.) tím, že napadený úkon správního orgánu její práva nebo povinnosti zakládá, mění, ruší nebo závazně určuje jinak, než předepisuje zákon, nebo byl proveden (vydán) v řízení, v němž
Nahrávám...
Nahrávám...