dnes je 15.7.2024

Input:

č. 791/2006 Sb. NSS, Daňové řízení: povaha rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu

č. 791/2006 Sb. NSS
Daňové řízení: povaha rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu
k čl. 11 a čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 73 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
I. Právní řád, založený na principech jednoty, racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přináší imperativ stejného náhledu na srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech či dokonce odvětvích.
II. Rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu podle § 73 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť prováděním daňové exekuce dochází vždy přinejmenším k zásahu do vlastnického práva garantovaného článkem 11 Listiny základních práv a svobod. S ohledem na čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nemůže být takové rozhodnutí vyloučeno ze soudního přezkumu.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005, čj. 2 Afs 81/2004-54)
Prejudikatura: srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2000, sp. zn. III. ÚS 358/99 (Sb. ÚS, sv. 20, str. 53).
Věc: Roman F. proti Finančnímu úřadu v Holešově o námitky proti exekučnímu příkazu, o kasační stížnosti žalobce.

Exekučním příkazem ze dne 21. 11. 2001 byla nařízena exekuce srážkou ze mzdy žalobce k zaplacení vykonatelných daňových nedoplatků ve výši 1 291 418 Kč. Exekuční příkaz byl vydán poté, kdy žalobce žalovanému nezaplatil vykonatelné nedoplatky stanovené několika pravomocnými platebními výměry.
Žalobce proti uvedenému exekučnímu příkazu namítal, že zde není uvedeno zdaňovací období, za které nedoplatek vznikl, a že rovněž chybí uvedení existence nároku na penále.
Finanční úřad v Holešově rozhodnutím ze dne 10. 12. 2001 námitky zamítl pro nedůvodnost; konstatoval, že nejde o náležitosti, které by byly rozhodujícím podkladem pro nařízení daňové exekuce podle § 73 daňového řádu. Podstatné skutečnosti byly předmětem vyměřovacího řízení, které proběhlo; v něm vydaná rozhodnutí jsou pravomocná a vykonatelná.
Žalobu proti tomuto rozhodnutí odmítl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. 1. 2004, neboť dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky řízení; není zde totiž správní rozhodnutí, které by bylo možno podrobit soudnímu přezkumu. Žalobní legitimace dle ustanovení § 65 s. ř. s. je dána existencí úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a povinnosti; tyto úkony jsou označovány legislativní zkratkou jako „rozhodnutí“. Žalobou je napadeno rozhodnutí (včetně jemu předcházejícího), kterým nebyla zakládána, měněna, rušena nebo závažně určována veřejná subjektivní práva a povinnosti stěžovatele.
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti namítl, že pravomoc soudu k přezkoumání napadeného rozhodnutí žalovaného je dána ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť se jedná o ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Platební výměry vydané žalovaným trpí vadami; v trestním řízení byly označeny za nepřezkoumatelné. Žalovaný na jejich základě přesto vydal exekuční příkazy, které jsou
Nahrávám...
Nahrávám...