dnes je 19.5.2024

Input:

č. 787/2006 Sb. NSS; Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

č. 787/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Opomene-li krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu přezkoumat jednu ze žalobních námitek, je jeho rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2005, čj. 1 Afs 135/2004-73)
Prejudikatura: srov. č. 689/2005 Sb. NSS.
Věc: Ladislav G. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalobce.

Dodatečným platebním výměrem ze dne 29. 10. 1998 vyměřil Finanční úřad v Opavě žalobci daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 ve výši 837 190 Kč. Výměr byl vydán na základě výsledků kontroly daně z příjmů fyzických osob provedené v dubnu až červenci 1998: při té bylo zjištěno, že ač žalobce opakovaně do výdajů uplatnil a fakturami doložil zprostředkovatelské odměny vyplácené společnosti S., ke skutečnému zprostředkování v mnoha případech nedošlo. Správce daně proto neuznal sporné částky jako výdaj k dosažení, zajištění a udržení příjmů, zvýšil o ně základ daně a z něj pak doměřil daň.
Žalobce napadl dodatečný platební výměr odvoláním; žalovaný jej změnil rozhodnutím ze dne 17. 10. 2002 (poté, co byla jeho dvě předchozí zamítavá rozhodnutí z 31. 3. 1999 a z 30. 11. 2000 zrušena v přezkumném soudním řízení rozsudky z 28. 2. 2000 a z 21. 12. 2001) co do výše dodatečně stanoveného základu daně (z částky 2 259 938, 82 Kč na částku 2 236 830,85 Kč) a dodatečně vyměřené daně (z částky 837 190 Kč na částku 827 257 Kč).
Žalobu proti tomuto rozhodnutí žalovaného zamítl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 5. 5. 2004.
Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností, kterou založil na důvodech podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. - tedy na nesprávném posouzení právní otázky soudem, na vadách řízení před správním orgánem a na nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudu spočívající v nedostatku důvodů.
Stěžovatel předně nebyl seznámen s důvody opakované daňové kontroly. Krajský soud sice uvádí, že novým podnětem ke kontrole byla informace od Policie ČR; to ovšem správce daně stěžovateli nesdělil. I ze správního spisu je zřejmé pouze to, že se kontrola týkala stejného zdaňovacího období jako kontrola provedená v roce 1996, bez bližšího vymezení. Ze skutečnosti, že ve zprávě o prvé z obou kontrol konstatoval správce daně jen pochybení stěžovatele při účtování o cestovních náhradách, nelze usuzovat, že by kontroloval pouze tuto oblast; ostatně z protokolu o ústním jednání ze dne 22. 8. 1996 plyne, že budou předloženy všechny účetní doklady. V roce 1996 prováděla navíc tatáž kontrolní skupina kontrolu daně z přidané hodnoty; přitom byly prověřovány všechny účetní doklady týkající se zprostředkovatelské činnosti společnosti S. Byť by i stěžovatel připustil, že ve věci není dána překážka věci rozhodnuté, a že tedy vydáním dodatečného platebního výměru po opakované daňové kontrole správce daně neporušil § 27 a § 28 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád“,
Nahrávám...
Nahrávám...